ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တိုးခ်ဲ႕ေရးစီမံကိန္း အတြက္ ကိုရီးယားကုမၸဏီမွ အႀကံေပးမည္

DSC_1971.jpg

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Moon Engineering ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ့သတင္းအခ်က္အလက္ အေျခခံကြန္ရက္ တုိးခ်ဲ႕ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အႀကံေပး အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ့သတင္းအခ်က္အလက္ အေျခခံကြန္ရက္ တုိးခ်ဲ႕ေရးစီမံကိန္းသည္ အဓိအားျဖင့္ ဖိုက္ဘာကြန္ရက္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး ထားဝယ္ အထိသာ ေရာက္ရွိေနေသးသည့္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းကို ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕အထိ ေရာက္ရွိရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

အလားတူ ရခိုင္ေဒသရွိ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ၊ အျခားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း စသည္ တို႔ကို ျမန္မာ့သတင္းအခ်က္အလက္ အေျခခံကြန္ရက္ တုိးခ်ဲ႕ေရးစီမံကိန္းအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာအိုင္စီတီ အခန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားရရွိေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမတ္ဟိန္းက ေျပာသည္။