ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ညေနပိုင္း မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ား ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

Thandar.jpg

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဖြြင့္လွစ္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႕ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕(EMBA)၊ ျပည္သူ႕ေရးရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕(EMPA)၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမဟာဘြဲ႕(EMDevS) သင္တန္းမ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ား၊ အစုိးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ လုပ္သက္ ၈ ႏွစ္ရွိသူ၊ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက Excutive Level လုပ္သက္ ၈ ႏွစ္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ အသက္ ၃၀ ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၆ ရက္မွစတင္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္အထိ ေနာက္ဆုံးထား ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေရး၊ ေျဖ စာေမးပြဲမ်ား ကို ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို EMBA သင္တန္းအတြက္ စီမံခန္႕ခြဲမႈပညာဌာန(ပတၱျမားေဆာင္)၊ ပါရမီလမ္း၊ EMPA သင္တန္းအတြက္ အသုံးခ်ေဘာဂေဗဒဌာန (အခန္း ၁၁၂)၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ)ႏွင့္ EM DevS သင္တန္းအတြက္ ေဘာဂေဗဒဌာန (အခန္း ၁၀၆)၊ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္ ) စသည့္ဌာနမ်ား၌ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပမႈမရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ လုပ္သက္၊ အသက္ေထာက္ခံခ်က္ မျပည့္စုံေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ သင္တန္း ဝင္ခြင့္ ေရး၊ ေျဖ စာေမးပြဲတြင္ အဆင့္မီသူမ်ားအား လူေတြ႕စစ္ေဆး ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္းတြင္ သင္တန္းသား အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ထားမည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက EMBA ဖုန္း-၆၆၁၇၃၆၊ ၆၆၄၆၈၄၊ EMPA ဖုန္း-၀၁- ၅၁၂၆၃၃၊ ၀၉- ၄၃၁၂၇၂၃၆၊ EMDevS ဖုန္း-၀၁- ၅၁၀၂၁၃၊ ၅၃၆၄၃၆ သုိ႔ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏိုင္သည္။