အဂၤလန္ေအာင္လက္မွတ္ ရရွိမည့္ English 4 Skills သင္တန္းကို သင္တန္းေၾကး ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့မည္

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုၿပီးေသာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အဂၤလန္ေအာင္လက္မွတ္ရရွိမည့္ English 4 Skills  သင္တန္းကို သင္တန္းေၾကး ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Hawaii Education မွ သိရသည္။

Hawaii Education မွ ဥေရာပႏုိင္ငံ ၅၀ ေက်ာ္အသိအမွတ္ျပဳ UK National Qualification Framework (NQF) Entry Level 2, Common European Framework (CEF) A2 Level တို႔ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ LCCI UK English 4 Skills (SET) Level 3 Certificate ရရွိမည့္တန္းခြဲကို ႏုိဝင္ဘာလ ၂၂  ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎ ေအာင္လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ ပညာဆက္လက္ ဆည္းပူးလိုသူမ်ား၊ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသေဘၤာ တက္မည့္သူမ်ားႏွင့္ ဥေရာပ ၅၂ ႏုိင္ငံ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳမည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ မၾကာမီဝင္ေရာက္ေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ ႐ံုးမ်ား၊  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အစရွိသည္တို႔တြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း အခြင့္အေရးႀကီးမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Hawaii Education ၏ မန္ေနဂ်ာ ေဒၚေမဘယ္စိုးက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းေကာင္းမြန္ၿပီး မိမိကုိယ္ကိုယံုၾကည္ခ်က္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ LCCI (UK) English 4 Skills (SET) Level 4 မွ စတင္ကာ တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တန္းခြဲအား Hawaii Education တြင္ ၃ လၾကာ International Experienced Foreigner Teacher ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိ ျမန္မာဆရာမ်ားမွ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ British Council (Myanmar) က ႀကီးမွဴး က်င္းပေသာ LCCI မွ စစ္ေမးမည့္ (UK Exam) ကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္မွ တုိက္႐ိုက္ေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ ရမွတ္ေပါင္း ၅၀-၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိပါက Pass၊ ၆၀-၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိပါက Merit၊ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္ရရွိပါက Distinction ဟူ၍ ခြဲျခားေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အမွတ္ ၁၉၂၊ ပထမထပ္၊ ၂၈ လမ္း အထက္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း-၂၄၈၂၁၁၊ ၀၉-၇၃၁၇၂၂၆၂ သို႔ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္သည္။