စာပို႔တိုက္ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳႏိုင္

Post1.jpg

စာပို႔တိုက္ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

စာပို႔တိုက္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပဳစုထားၿပီး အႀကံျပဳလိုသည္မ်ားကို [email protected] ႏွင့္ [email protected] မ်ားသို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားမွ ႀကိဳတင္ သိရွိ၍ ေလ့လာႏိုင္ရန္၊ အႀကံျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ စာပို႔တိုက္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳလိုသည္မ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းစာပို႔တိုက္ ဥပေဒမူၾကမ္းအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ www.mcit.gov.mm တြင္ လႊင့္တင္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

လက္ရွိ စာပို႔တိုက္ဥပေဒသည္ ေခတ္ကာလ ေစ်းကြက္အေျခအေနကို ေကာင္းစြာလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ လက္ရွိအေျခအေနအထိ စာပို႔တိုက္က႑တြင္ ထိေရာက္သည့္ စာတိုက္မူဝါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္၍ စာပို႔တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းကြပ္ေပးသည့္ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား မရွိခဲ့သည့္ အတြက္ စာပို႔တိုက္ ဥပေဒသသစ္ကို ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အကူအညီျဖင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ စာပို႔တိုက္ အတိုင္ပင္ခံႏွစ္ဦးတို႔မွ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမတ္ဟိန္းက ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ စာပို႔တိုက္ဥပေဒ ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး က႑ဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္း အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာတိုက္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပုဂၢလိကသို႔ ဖိတ္ေခၚ၍ ေဆာင္ရြြက္ေနျခင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း တရားမဝင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ၾကားသိရေၾကာင္း၊ ဥပေဒသစ္ ေပၚေပါက္လာပါက တရားမဝင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေရးယူ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ စာတိုက္ေပါင္း ၁,၃၈၄ ခု ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ေခတ္မီအိုင္တီ နည္းပညာျဖစ္ေသာ အီးေမးလ္၊ အင္တာနက္မ်ား ေပၚေပါက္ လာေသာေၾကာင့္ စာတိုက္လုပ္ငန္းသည္ အသံုးျပဳသူမ်ား နည္းပါး လာေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္တို႔မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္၍ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ လာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ မူရင္းစာခ်ဳပ္၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ရေသာ လူ႔အသံုးအေဆာင္မ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေနသည့္ စီးပြားေရး က႑တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရး က႑တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ရသည့္ က႑တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း စာတိုက္လုပ္ငန္းကပင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပး၍ ရွိေနေသာေၾကာင္း ေပ်ာက္ပ်က္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။