ဘာသာစကား မ်ဳိးကြဲေပါင္း ၂ဝ ပါဝင္ေသာ COMET Language Learning tablet ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ ဝင္ေရာက္

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဘာသာစကား ေလ့လာေနသူမ်ား၊ Tourist Guide မ်ားအတြက္ အသုံးဝင္ဆုံးေသာ ျမန္မာဘာသာ သင္ၾကားေရး အပါအဝင္ ဘာသာစကားမ်ဳိးကြဲေပါင္း ၂ဝ ပါဝင္သည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ ေက်ာင္းသင္ပညာသင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ COMET အမွတ္တံဆိပ္ Language Learning tablet တစ္မ်ဳိး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသည္။
COMET Language Learning tablet သည္ အေျခခံပညာမူလတန္းမွ တကၠသုိလ္အဆင့္အထိ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးကုိ ကူညီပံ့ပုိးေပးႏုိင္သည့္အျပင္ အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားအတြက္ Reference ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ professional အဘိဓာန္မ်ဳိးစုံ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။
COMET Language Learning tablet သည္ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ာမန္၊ ျပင္သစ္၊ မေလး စသည့္ ဘာသာစကားမ်ား အပါအဝင္ ဘာသာ စကား အမ်ဳိး ၂ဝ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ဘာသာစကားသင္ ပ႐ုိဂရမ္မ်ား၊ အသံထြက္ အဘိဓာန္မ်ား ပါဝင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာစကားတစ္ခုမွ အျခားဘာသာစကား တစ္ခုသုိ႔ ဘာသာျပန္ဆုိ ေပးႏုိင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ပါရွိသည္။
ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ပညာေရးကုိ ေလ့လာသင္ၾကားေနသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားမႈ ဆုိင္ရာ text book မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေပးထားရာ Grade 7 မွ 12 အထိ အစအဆုံး ပါဝင္သည္။ Text book မ်ားကုိ အသံထြက္မွန္စြာ ဖတ္ျပျခင္း၊ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း လုိက္လံရြတ္ဆုိျခင္း၊ မိမိလုိက္ဆုိေသာ အသံထြက္ မွန္၊ မမွန္ကုိ ျပန္လည္ စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိပါ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ Text book ကုိ ဖတ္ရင္း မိမိမသိသည့္ စကားလုံးမ်ားကုိပါ တစ္ပါတည္း ရွာေဖြႏုိင္ေအာင္လည္း အဘိဓာန္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးထားသည္။ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ အဘိဓာန္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေပး ထားရာ စုစုေပါင္း ၁၁၅ အုပ္ ပါဝင္သည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ၊ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ အပါအဝင္ အသုံးခ် ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အဘိဓာန္မ်ားစြာကုိ တစ္ထုိင္တည္း အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ စီမံေပးထားသည္။
မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား ၇ လက္မရွိၿပီး Resolution အေနျဖင့္ 1280 x 800 high resolution ရွိသည့္ အတြက္ သုံးစြဲရလြယ္ကူသည္။ Processor အေနျဖင့္ Dual Core 1.2 GHz သုံးထားၿပီး အဘိဓာန္ ရွာေဖြရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာျပန္ဆုိရာတြင္လည္းေကာင္း ျမန္ဆန္ေစသည္။ မွတ္ဉာဏ္ပမာဏမွာ 1GB ထားရွိၿပီး Storage မွာ 32GB အထိ ရွိသျဖင့္ application မ်ားစြာကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖြင့္ထားၿပီး အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ ထည့္သြင္းလုိသည့္ application မ်ားကုိလည္းစိတ္တုိင္းက် ထည့္သြင္းႏုိင္သည္။ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ျခင္း၊ အသံသြင္းျခင္း၊ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းအျပင္ Wi-Fi စနစ္ပါဝင္ၿပီး အင္တာနက္ပါ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
COMET Language Tablet ကို တန္ဖုိး ၁၆၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အၿမိဳ႕ၿမဳိ႕အနယ္နယ္ရွိ KMD Sales Centre မ်ားတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း-၀၁-၃၈၁၁၂၉၊ ၃၈၁၀၃၅ (လိုင္းခြဲ-၁၂၄) သို႔ဆက္ သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။