ေဘ့စ္ေဘာ ကစားႏိုင္မည့္ စက္႐ုပ္တစ္မ်ိဳးကို ဂ်ပန္တီထြင္လ်က္ရွိ

baseballbot.jpg

ေဘ့စ္ေဘာ ကစားသမား တစ္ဦးကဲ့သို႔ ေဘာလံုးပစ္ျခင္း၊ ေဘာလံုး႐ိုက္ျခင္း၊ ႐ိုက္ေဘာကိုဖမ္း၍ ျပန္ပစ္ျခင္းႏွင့္ အလ်င္အျမန္ ေျပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ စက္႐ုပ္တစ္မ်ိဳးကို တိုက်ိဳတကၠသိုလ္ရိွ အီရွိကာဝါ ဝါတာနာဘီ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းမွ သုေတသန အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က တီထြင္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ေဘာလံုးပစ္တာ၊ ေဘာလံုး႐ိုက္တာ၊ ေဘာလံုးဖမ္းတာစတဲ့ ေဘ့စ္ေဘာ ကစားနည္းရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြ အတိုင္းျပဳလုပ္ႏိုင္မယ့္ စက္႐ုပ္စနစ္မ်ားကို တီထြင္ေနပါတယ္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ စက္႐ုပ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ကင္မရာေတြရဲ႕ real-time ျမင္ကြင္းတံု႔ျပန္ ခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြကိုလည္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာက္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု အဆုိပါ သုေတသနအဖြဲ႕က ၎၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ စက္႐ုပ္စနစ္ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ေဘာလံုးပစ္သည့္ စက္႐ုပ္သည္ လူသားမ်ားအတိုင္း ေဘာလံုးကို ကိုင္တြယ္ကာ တိက်သည့္ အရပ္သို႔ပစ္ႏိုင္သည္။ ၎စက္႐ုပ္၏ ေဘာလံုးပစ္ႏႈန္း တိက်မႈသည္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွေၾကာင္းဆိုသည္။ စက္႐ုပ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ေျခရာခံစနစ္သည္ ျမင့္မားသည့္ အလ်င္ႏွင့္ေရြ႕လ်ားသည့္ ပစ္မွတ္ကို ေျခရာခံႏိုင္သည္။ ေဘာလံုး႐ိုက္သည စက္႐ုပ္သည္ ေဘာလံုးကို ေျခရာခံရန္အတြက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ စတီရီယိုျမင္ကြင္းကို အသံုးျပဳထားသည္။  ေျပးလႊားႏိုင္သည့္ စက္႐ုပ္သည္ ဟန္ခ်က္ညီမွ်ရန္ ခ်ိန္ညိႇႏိုင္သည္။ ေဘာလံုးဖမ္းသည့္ စက္႐ုပ္ႏွစ္ခုကမူ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ၁၀ ႀကိမ္ ဖြင့္ႏိုင္ပိတ္ႏိုင္သည့္ လက္ကို အသံုးျပဳကာ ေဘာလံုးကို ဖမ္းယူႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

တိုက်ိဳတကၠသိုလ္မွ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ အဆိုပါ စက္႐ုပ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တိုက်ိဳတကၠသိုလ္ ေဘ့စ္ေဘာအသင္းမွ ကစားသမားမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ကာ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဗီဒီယိုအား YouTube တြင္ တင္ကာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref : CNET