ေနရာအႏွ႔ံတြင္ Facial Recognition နည္းပညာျဖင့္ လ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ေျခရာခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဟုဆို

facial-recognition-data-points.jpg

Facial recognition နည္းပညာကို လူမႈေရးမီဒီယာ platform အျပင္ ေၾကာ္ျငာရွင္ႏွင့္ နည္းပညာ ကုမၸဏီေပါင္း မ်ားစြာက က်ယ္ျပန္႔စြာ ပိုမိုအသုံးျပဳ လာလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူအမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ ဇီဝေဗဒ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခံေနရျခင္းအျပင္ မည္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးခ်ေနၾကေၾကာင္းကို မသိရွိေၾကာင္း Huffigtonpost ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ တစ္ကိုယ္ေရ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေလးစားလာေစရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားလည္း မရွိေပ။

အေမရိကန္ရွိ အမ်ားျပည္သူ လြတ္လပ္မႈအသင္း အပါအဝင္ တက္ႂကြေထာက္ပံ့သည့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ facial  feature မ်ား အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရသည္။ လတ္တေလာတြင္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အရာမွာ သုံးစြဲသူ တစ္ကိုယ္ေရ လုံၿခဳံေရးျဖစ္သည္။ သုံးစြဲသူ၏မ်က္ႏွာကုိ ကာယကံရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဝင္ဘဲ ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႔ သုံးစြဲသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ား ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ကာ အစိုးရမွေစာင့္ၾကည့္ ေျခရာခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာတြင္ ဥေရာပ၌ ျဖန္႔ခ်ိထားေသာ Facebook ၏ Moments app သစ္ကဲ့သုိ႔ နည္းပညာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏မ်က္ႏွာအား ေျခရာခံႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းသည္ ့ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း Facebook သည္ လူမ်ား ေပးအပ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ လူမ်က္ႏွာမ်ားအား မွတ္မိေစရန္ ဖန္တီးထားသည့္ Moments  app ထြက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ အဆိုပါကိစၥသည္ ျပႆနာရပ္တစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ၎နည္းပညာ အသုံးျပဳထားေသာ application မ်ားသည္ အလြန္တရာ တိက်မႈရွိေစရန္ ဖန္တီးထား ေလ့ရွိသည္။

Ref: Huffingtonpost