မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္လာမည္ဟုဆို

IMG_4349.jpg

ေစ်းကြက္အတြင္း ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ျခင္းမရွိဘဲ လြယ္ကူစြာ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳေနၾကသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္း SIM ကတ္မ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္၌ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပန္လည္ျဖည့္သြင္းေပးရန္ လိုအပ္လာမည္ဟု သိရသည္။

“SIM ကတ္ေတြ Register လုပ္တာကို မတင္းက်ပ္ထားဘူး ဆိုတာ တိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစခ်င္တာေၾကာင့္ပါ။ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ဒါေတြကျပန္ ၿပီးေတာ့ လုပ္ကို လုပ္ရပါလိမ့္မယ္” ဟု ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာသည္။

အခ်က္အလက္ ေပးသြင္းထားျခင္းမရွိေသာ SIM ကတ္မ်ားသည္ အခ်က္အလက္ ျပန္လည္ ေတာင္းခံသည့္ အခါ ျဖည့္သြင္းေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါက လိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ သည္ဟု ဦးစိုးသိန္းက ဆိုသည္။

“ဒီလိုမလုပ္ခင္မွာေတာ့ ႀကိဳတင္ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကုိင္သြားမွာပါ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ ေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲ SIM ကတ္ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားေနေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္၌ မိုဘိုင္းေငြ ေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သည့္ အခါ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္သည္ အလြန္ေရးပါၿပီး အခ်က္အလက္ မရွိသူမ်ားအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Telenor မွ CEO ျဖစ္သူက ေျပာသည္။

SIM ကတ္ဝယ္ယူစဥ္ မွတ္ပံုတင္မိတၲဴ အပါအဝင္ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ရမည္ဟု အစိုးရမွ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားေသာ္ လည္း ေစ်းကြက္ အတြင္း SIM ကတ္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ SIM ကတ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံျခင္းမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား ဝင္ေရာက္မလာခင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ မိုဘုိင္းဖုန္းလိုင္းမ်ားသည္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ေပးသြင္းထားသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာသည့္ ေနာက္ပိုင္း ထပ္ဆင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိလာသည့္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပန္လည္ ေတာင္းခံသည့္အခါ အဆိုပါ မိုဘိုင္း ဖုန္းလိုင္းမ်ားလည္း ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္လာမည္ဟု သိရသည္။