ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ၿဂိဳဟ္တု သံုးစြဲေနသူမ်ားအား စုစည္း၍ ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုးတည္း အသံုးျပဳႏိုင္ေá

ICT.jpg

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ၿဂိဳဟ္တုသံုးစြဲေနသူမ်ားအား စုစည္း၍ ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုးတည္း အသံုးျပဳကာ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမတ္ဟိန္းက ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၁၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာၿဂိဳဟ္တုဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ICT က႑မွ ဆက္သြယ္ေရးတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ က႑ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၿဂိဳဟ္တုနည္းပညာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳေနၾကၿပီ ျဖစ္ၾကာင္း၊ ၿဂိဳဟ္တုတစ္ခုကို ဝယ္ယူ႐ံုႏွင့္ မၿပီးေသးဘဲ နည္းပညာပါ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ထိန္းသိမ္း ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိေစေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။

ယခုလုပ္မည့္ အစီအစဥ္မွာ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဆင့္လိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ၿဂိဳဟ္တုသံုးစြဲေနသူမ်ားအား စုစည္း၍ ၿဂိဳဟ္တု တစ္လံုးတည္း အသံုးျပဳကာ စုစည္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အထက္ပါအခမ္းအနားတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ SAT Consult Co., မွ Mr. Laurent Valignon ႏွင့္ Mr. Stephone Chenard တို႔မွ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာ အသံုးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။