ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ Instagram အသံုးျပဳခြင့္ ပိတ္ပင္ထားဟုဆို

11377092_10153018564912825_8179860152839527343_n.jpg

ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝကို ေဖာ္ျပေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို တားဆီးရန္အတြက္ Instagram အသံုးျပဳခြင့္ကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Koryolink 3G ကြန္ရက္မွ Instagram ကို အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ “နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းထားေသာေၾကာင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္း မရိွ” ဟူေသာ သတိေပးခ်က္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေအပီသတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဓာတ္ပံုေဝမွ်သည့္ app ကို အခ်ိဳ႕ေသာ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳ၍ ရေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း 3G ကြန္ရက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အျခားထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ဓာတ္ပံုမ်ား တင္ျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ profile မ်ားကို ၾကည့္႐ႈျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း ေအပီမွ ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Instagram ကို LAN ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖင့္ desktop ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွ အသံုးျပဳရတြင္လည္း အထက္ပါ သတိေပးခ်က္စာတန္းကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ တစ္ခုတည္းေသာ 3G ေအာ္ပေရတာျဖစ္သည့္ Koryolink ကမူ မူဝါဒေျပာင္းလဲရန္ သတိေပးထားျခင္း မရိွေၾကာင္းႏွင့္ ၎ျဖစ္ရပ္အတြက္ အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ Instagram ကို တားျမစ္ရျခင္းသည္ ယခုလအတြင္းက ျပံဳယမ္းရိွ နာမည္ေက်ာ္ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့မႈအေပၚ တုန္႔ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း ထင္ေၾကးမ်ား ထြက္ေပးလာခဲ့သည္။ အဆိုပါ မီးေလာင္မႈျဖစ္ရပ္အေပၚ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရိွေသာ္လည္း လူမႈေရးမီဒီယာတြင္ ဓာတ္ပံုမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ကမ႓ာေပၚတြင္ တံခါးပိတ္မူဝါဒ က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ထိပ္တန္းအစိုးရအရာရိွမ်ား အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသလို ဆင္ဆာမူဝါဒမ်ားျဖင့္လည္း တားျမစ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးထားၿပီး ၎တို႔၏ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ 3G ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ Instagram အသံုးျပဳခြင့္ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း Twitter ႏွင့္ Facebook ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရးကြန္ရက္မ်ားကို ဆက္လ က္အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသည္။

Ref: TheVerge