စာပို႔တိုက္ဥပေဒသစ္ကို ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အကူအညီျဖင့္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိ

poffice.jpg

စာပို႔တိုက္ဥပေဒသစ္ကို ကမာၻ႔ဘဏ္၏အကူအညီျဖင့္ ေရးဆြဲလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ စာပို႔တိုက္ဥပေဒသည္ ေခတ္ကာလေစ်းကြက္ အေျခအေနကို ေကာင္းစြာလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ လက္ရွိအေျခအေန အထိ စာပို႔တိုက္က႑တြင္ ထိေရာက္သည့္ စာတိုက္မူဝါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္၍ စာပို႔တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းကြပ္ေပးသည့္ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား မရွိခဲ့သည့္ အတြက္ စာပို႔တိုက္ဥပေဒသစ္ကို ကမာၻ႔ဘဏ္၏အကူအညီျဖင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ စာပို႔တိုက္ အတိုင္ပင္ခံႏွစ္ဦးတို႔မွ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၆ ရက္က ေန ျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ စာပို႔တိုက္ဥပေဒ ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမတ္ဟိန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက စာပို႔တိုက္ဥပေဒအသစ္ကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စာပို႔တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွန္ကန္ထိေရာက္မႈ ရွိေစေရး အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑၏ မူဝါဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အႀကံဥာဏ္တို႔ကို ရယူ၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ျမန္မာ့စာတိုက္၏ ဥပေဒမွာ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္ကပင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျခာက္လအတြင္းတြင္ အၾကမ္း ထြက္ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းမွ Deputy General Manager ဦးခမ္းေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

စာတိုက္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပုဂၢလိကသို႔ဖိတ္ေခၚ၍ ေဆာင္ရြြက္ေနျခင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း တရားမဝင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒသစ္ ေပၚေပါက္လာပါက တရားမဝင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေရးယူ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္႐ွိတြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ စာတိုက္ေပါင္း ၁,၃၈၄ ခုရွိသည္။