အနာဂတ္ မီဒီယာ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ News Lab စီမံကိန္းသစ္ကို Google စတင္

11216606_10153015757522825_3364507608617318694_o.jpg

အနာဂတ္ ဒီဂ်စ္တယ္မီဒီယာကို ပံုေဖာ္ရန္ Facebook, Apple, Snapchat ႏွင့္ Twitter တို႔က အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ Google က News Lab ဟူေသာ စီမံကိန္းသစ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

စတိဗ္ဂေရာ့ ဦးေဆာင္သည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းသစ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ အနာဂတ္ သတင္းတင္ဆက္မႈကို တည္ေဆာက္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

၎၏ အဖြဲ႕သည္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားထံ Earth, YouTube ႏွင့္ Maps ကဲ့သို႔ေသာ tool မ်ားႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟု ဂေရာ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ Google သည္ မီဒီယာကုမၸဏီသစ္မ်ား အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး First Draft, WITNESS Media Lab ႏွင့္ YouTube Newswire ကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွတဆင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွလာရန္အတြက္ လူထုသတင္းစာပညာရပ္ကို အလိုရိွေနသည္။

Ref: Business Insider