ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္

IMG_7633.jpg

ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္လည္းေကာင္း စတင္လႊင့္တင္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၃၁)ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၈၈၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုး၍ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂၁/၂၀၁၅)ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို www.mcit.gov.mm ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။