Silicon Power LuxMini720

Silicon-Power-LuxMini720-.jpg

Silicon Power LuxMini 720 သည္ USB 2.0 အမ်ိ ဳးအစားျဖစ္ၿပီး flashDrive ၏ Design ဆန္းသစ္မႈမွာ ေခ်ာေမြ႕ေတာက္ပေသာ metallic body ေပၚတြင္ အေရာင္သံုးေရာင္ျဖင့္ (Peach, Deep Blue, Bronze) ဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္ထားသည္။ အသံုးျပဳလုိသူမ်ားအေနျဖင့္  8GB – ကန္ေဒၚလာ ၅.၅၊ 16GB ကန္ေဒၚလာ ၇.၃၊ 32GB ကန္ေဒၚလာ ၁၃.၈ ျဖစ္သည္။ Golden Power Technology  ဖုန္း – ၂၃၀၄၈၄၈၊ ၂၃၀၄၈၄၉  ႏွင္႔ ကြန္ပ်ဴ တာဆိုင္မ်ားအမ်ားစု၌ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။