ဒီဇိုင္းပိုင္း ဆန္းသစ္ထားေသာ Keyboardion Model 01

model01.jpg

ထုတ္ကုန္သစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ရန္ပုံေငြစုေဆာင္းေပးေသာ Kickstarter ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ သဘာဝသစ္သားႏွင့္ LED မီးသီးအသုံးျပဳ၍ ဖန္တီးထားေသာ Keyboardion Model 01 ေပၚထြက္လာသည္။

Model 01 သည္ ေမပယ္အပင္၏ သစ္မာသားျဖင့္ လိပ္ျပာပုံသ႑ာန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ keyboard တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ keyboard သည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ ေခတ္သစ္အႏုပညာ လက္ရာတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည္။ စာ႐ုိက္သူ အမ်ားစုအေနျဖင့္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း key ပုံစံသစ္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳလုိပါက တစ္လ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္လခန္႔ အခ်ိန္ယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Keyboardion က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၎ keyboard ကိုဝယ္ယူမည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ကန္ေဒၚလာ ၂၉၉ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ပါဝင္ေသာ keyboard ခလုတ္တစ္ခု ခ်င္းစီအား လက္မႈပညာျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီး ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref : CNET