ဗြီဒီယို streaming ဆိုက္ iQiyi တြင္ အခေၾကးေငြ ေပးၾကည့္႐ႈသူ ၅ သန္း အထိရွိလာ

Netflix-like-site-in-China-says-its-finally-getting-people-to-pay-up-hits-5M-subscribers.jpg

Baidu မွပိုင္ဆိုင္ေသာ ဗြီဒီယို streaming ဆိုက္ iQiyi တြင္ အခေၾကးေငြ ေပးသြင္းၾကည့္႐ႈသူ ၅ သန္းအထိ ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အခေၾကးေငြျဖင့္ ၾကည့္႐ႈေသာ ႏႈန္းသည္ သုံးစြဲသူ သန္း ၅၀၀ ၾကားတြင္ အလြန္နည္းပါးေသာ ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး တိုးတက္လာ ႏိုင္ေသးေၾကာင္း iQiyi ၏အႀကီးတန္း ဒုဥကၠ႒ ယန္ေရွာင္ေဟြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ iQiyi သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လစဥ္အခေၾကးေငြ ေပးသြင္းၾကည့္႐ႈသူ အမ်ားဆုံး ဗြီဒီယို streaming ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဗြီဒီယိုၾကည့္႐ႈမႈႏႈန္း အမ်ားဆုံးရွိေသာ ထိပ္တန္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ Youku Tudou ကုမၸဏီသည္ ေန႔စဥ္သုံးစြဲသူ သန္း ၁၅၀ ရွိၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ဗြီဒီယိုၾကည့္႐ႈမႈႏႈန္း သန္း ၉၀၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း YouKu သည္ အခေၾကးေငြ ေပးသြင္း၍ ၾကည့္႐ႈသူ အေရအတြက္ကို မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။

iQiyi တြင္ အခေၾကးေငြသြင္း၍ ဗြီဒီယုိၾကည့္႐ႈသူ ၅ သန္းတြင္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္႐ႈရန္ တစ္ႀကိမ္သာ ေငြသြင္းသည့္သူမ်ားကို ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိေၾကာင္း Tech   in  Asia သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ iQiyi ၏ လစဥ္ေငြေပးသြင္းမႈမွာ တစ္လလွ်င္ ယြမ္၂၀ (ကန္ေဒၚလာ ၃.၂၀) သုိ႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ယြမ္ ၂၀၀ (ကန္ေဒၚလာ ၃၂.၃၀) တုိ႔ျဖစ္သည္။

Ref: TechInAsia