၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ရွိ မိုဘုိင္းအင္တာနက္ သုံးစြဲသူမ်ား data ၄.၁ ထရီလီယံမီဂါဘိုက္ အသုံးျပá

mobile-internet.jpg

အေမရိကန္ရွိ အင္တာနက္ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မိုဘိုင္း data ေပါင္း ၄.၁ ထရီလီယံမီဂါဘိုက္ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္မ်ားတြင္ မိုဘုိင္းထုတ္ကုန္ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အသုံးျပဳသူမ်ားက စမတ္ဖုန္းႏွင့္ tablet မ်ားမွ data အသုံးျပဳမႈ ျမင့္မားလာေၾကာင္း CTIA ၏အစီရင္ခံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ မိုဘိုင္းသုံးစြဲသူမ်ား ယမန္ႏွစ္က အသုံးျပဳခဲ့ေသာ မိုဘိုင္း data ပမာဏသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ပမာဏထက္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ပုိမုိမ်ားျပားသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ စမတ္ဖုန္း သုံးစြဲသူ ၂၀၈ သန္းႏွင့္ tablet သုံးစြဲသူ ၃၅.၄ သန္းေက်ာ္တို႔၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ wireless data အသုံးျပဳမႈႏႈန္းသည္ ၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္းသိရသည္။  အဆုိပါ အစီရင္ခံစာသည္ မိုဘိုင္းသုံးစြဲသူမ်ားက မိုဘိုင္း data အသုံးျပဳ၍  ဓာတ္ပုံမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ Netflix ဖြင့္၍ content မ်ားၾကည့္ျခင္းအျပင္ Facebook မွတစ္ဆင့္ လူမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ ေနေစရန္ YouTube  ဗြီဒီယိုမ်ား ၾကည့္ျခင္း၊ instant messaging ႏွင့္ email အသုံးျပဳမႈ ျမင့္မားလာျခင္းကို အထင္အရွား ေတြ႕ႏိုင္သည္။  ထို႔အျပင္ လူမ်ားအေနျဖင့္ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မည္မွ် အသုံးျပဳေနေၾကာင္းကို သိလာေစသည္။ အေမရိကန္ရွိ အင္တာနက္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သုံးစြဲသူမ်ားသုိ႔ လုိအပ္ေသာမိုဘိုင္း data မ်ားေပးႏိုင္ရန္ ကြန္ရက္ bandwidth ႏွင့္ ကိရိယာမ်ားစြာ ဖန္တီးရန္ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕လ်က္ရွိသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္မေရတြက္ႏိုင္ေသာ app မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ ထုတ္ကုန္မ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ၏ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အျမန္ဆန္ဆုံး 4G/LTE မွ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈ အေတြ႕အႀကဳံကို ရရွိေနေၾကာင္း CTIA အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ မီရီဒစ္ခ်္ေဘကာက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Ref : CNET