ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ အင္ဂ်င္နီယာ သင္တန္းမ်ား အတြက္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း သားသမီးမ်ားမွ ေခၚယူမည္

Mechanical-Workshop.jpg

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တက္ေရာက္ရမည့္ အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္းမ်ား အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းသားသမီးမ်ားမွ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း ေရြးခ်ယ္ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕မွ သိရသည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းသားသမီးမ်ားမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္၊ ဘူမိေဗဒ ဘာသာရပ္၊ စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ အျခားဘာသာရပ္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိရန္ စီစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသင္တန္းမ်ားတြင္ သင္တန္းကာလ ေလးႏွစ္တာ တက္ေရာက္ရမည့္ သင္တန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သားသမီးမ်ားမွ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္မီသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ကာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ လာေရာက္စစ္ေဆးမည့္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း စြမ္းအင္က႑ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား၏ နည္းပညာျမင့္မားေရး ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရး က႑တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္လ အတြင္း ေခၚယူ သည့္ အစီအစဥ္သည္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ေခၚယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သင္တန္းသား ၄၀ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သင္တန္းသား ၃၀ ေခၚယူၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ထုိင္း စြမ္းအင္က႑ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးအတြက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ အလိုက္ ႏုိင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ခဲ့ရာ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ မဟာဘြဲ႕ သံုးဦး၊ ပါရဂူဘြဲ႕ တစ္ဦး၊ ဘူမိေဗဒႏွင့္ အင္ဂ်င္နီ ယာ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ မဟာဘြဲ႕ ၂၈ ဦး တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပါရဂူဘြဲ႕ ႏွစ္ဦး၊ မဟာဘြဲ႕ ႏွစ္ဦးႏွင့္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ အတြက္ အလုပ္သင္ အဆင့္ျမင့္ ဒီပလိုမာ သင္တန္းသား ၇၀ တို႔ကိုလည္း ေစလႊတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။