တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရိွ ေပ်ာက္ဆံုးကေလးငယ္မ်ား ရွာေဖြရန္ နာမည္ေက်ာ္ လူမႈကြန္ရက္တစ္ခု ကူညီ

11041840_10153012872072825_3747303041923605291_o.jpg

တ႐ုတ္ dating app ျဖစ္သည့္ Momo သည္ Momo Shouhu ဟုေခၚေသာ လူေပ်ာက္ရွာေဖြသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ေပ်ာက္ဆံုးကေလးငယ္မ်ား ရွာေဖြမႈကို အကူအညီေပးရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Momo Guardian ဟုေခၚသည့္ အထက္ပါဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ Momo က ျပည္တြင္း ပရဟိတအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Baobeihuijia ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ေၾကာင္း Xinhua မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈသစ္သည္ ကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီးေနာက္ ၇၂ နာရီအတြင္း ၎တို႔၏ တည္ေနရာကို ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းသည္ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ား ျပန္ေပးဆြဲခံရျခင္းႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သည့္အဖြဲ႕မ်ားထံ ေရာင္းစားခံရျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ရိွသည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကေလးလိုခ်င္သည့္ မိဘမ်ားထံတြင္ ေမြးစားခံရေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ အလုပ္ၾကမ္းေစခိုင္းခံရျခင္းႏွင့္ သူေတာင္းစားဂိုဏ္းမ်ားထံ ေရာင္းစားခံရျခင္းျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလးေပ်ာက္ဆံုးမႈ အေရအတြက္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀,၀၀၀ မွ ၇၀,၀၀၀ အထိရိွသည္။

Ref: TechInAsia