ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ ေျဖဆိုရသည့္ IELTS ယူေကစာေမးပြဲ အေၾကာင္á€

IELTS-copy.jpg

ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေျဖဆိုရသည့္ IELTS ယူေကစာေမးပြဲအေၾကာင္း သိမွတ္ဖြယ္႐ာ ေမးခြန္းမ်ားကို British Council မွ ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

ေမး – ယူေကဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေျဖဆိုရန္မည္သည့္ IELTS စာေမးပြဲကိုေျဖဆိုရပါသလဲ ။

ေျဖ – အကယ္၍သင္က ယူေကႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ဗီဇာႏွင့္လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားပါက သာမန္ IELTS စာေမးပြဲကို ေျဖရပါမည္။ ယူေကႏိုင္ငံကို သြားေရာက္အေျခခ် ေနထိုင္ရန္ ဗီဇာႏွင့္လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ အဂၤလိပ္စာအရည္ အခ်င္းကို ျပသရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗီဇာအမ်ိဳးအစား အေျမာက္အမ်ားအတြက္ ယူေကႏိုင္ငံ၏ ျပည္ထဲေရးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ Secure English Test ေခၚ SELT စာေမးပြဲကိုသာ ေျဖဆိုကာ သင့္အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းကို တင္ျပရပါသည္။ IELTS ႏွင့္ IELTS Life Skills စာေမးပြဲမ်ားမွာ အဆိုပါ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ သင္က ထုိကဲ့သို႔ေသာ စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုရန္ လို၊ မလိုႏွင့္ မည္သည့္အဆင့္ ရ႐ွိေအာင္ ေျဖဆိုရမည္ကို www.gov.uk တြင္ ပိုမိုသိ႐ွိရန္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ေမး – ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မည္သည့္ IELTS ရမွတ္ အမ်ိဳးအစားကိုမဆို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသလား။

ေျဖ – IELTS သို႔မဟုတ္ IELTS Life Skills ရမွတ္မ်ားကို ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္ မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳလိုပါက အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး အဆိုပါ စာေမးပြဲမ်ားကို ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးဌာနမွ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ စာစစ္ဌာနတြင္သာ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲမ်ားကိုလည္း ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စာေမးပြဲ အေျခအေနမ်ားတြင္သာ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုခဲ့ၿပီးေၾကာင္း အေထာက္အထားအျဖစ္ IELTS Test Report Form ေခၚရမွတ္ အစီအရင္ခံစာ ထုတ္ေပးပါမည္။

ေမး – ယူေကဗီဇာ ေလွ်ာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ IELTS ႏွင့္ IELTS Life Skills စာေမးပြဲကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ေျဖဆို၍ ရပါသလဲ။

ေျဖ – ကမၻာအရပ္ရပ္႐ွိ ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ေနရာမ်ားကို မၾကာမီေၾကျငာ ေပးမည္ျဖစ္သည္။
ေမး – ယူေကဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ IELTS ႏွင့္ IELTS Life Skills စာေမးပြဲမ်ားကို မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေျဖဆိုႏိုင္ပါသလဲ။

ေျဖ – ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ ရက္မ်ားႏွင့္ စာရင္းသြင္းရမည့္ ရက္မ်ားကို မၾကာမီေၾကျငာ ေပးပါမည္။

ေမး – IELTS ႏွင့္ IELTS Life Skills စာေမးပြဲမ်ားကို ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပေပးပါသလဲ။

ေျဖ – ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ ေနရာေဒသအလိုက္ ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေျဖဆိုရေသာ IELTS ႏွင့္ IELTS Life Skills စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ကြဲျပားမႈ ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

ေမး – ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး လိုအပ္ခ်က္အတြက္ IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုၿပီး စာေမးပြဲရလာဒ္ကို အျခားႏိုင္ငံမ်ား၊ အျခားလိုအပ္ခ်က္ မ်ားအတြက္အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသလား။

ေျဖ – ရပါသည္။   IELTS စာေမးပြဲ ရလာဒ္မ်ားကို တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၉ဝဝဝ ေက်ာ္မွ လက္ခံပါသည္။
ေမး – ကြၽန္ေတာ္က IELTS ေျဖထားဖူးပါသည္။  ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈႈႀကီးၾကပ္ေရး လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္ ရမွတ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ ပါသလား။

ေျဖ – သင္သည္ IELTS စာေမးပြဲကို ၂ဝ၁၅ ခုနစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔ သို႔မဟုတ္ ၄င္းေန႔မတိုင္ခင္ ေျဖဆိုထားပါက ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ ၂ဝ၁၅ ခုနစ္ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၅ ရက္အထိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုနစ္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ယူေကဗီဇာ ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ IELTS စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျဖဆုိရန္ စာရင္းသြင္းရာတြင္လည္း ဤလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေျဖဆုိေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေမး – ၿဗိတိသွ်တကၠသိုလ္ သို႔မဟုတ္ ေကာလိပ္တစ္ခုခုတြင္ ေက်ာင္းတက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ဘာလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသလဲ။

ေျဖ – ၿဗိတိသွ်တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဘြဲ႕ႀကိဳႏွင့္ဘြဲ႕လြန္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားေသာ အခါတြင္မူ လုိအပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုသိ႐ွိလုိသည္မ်ားကို မိမိတက္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ေက်ာင္းႏွင့္တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ေမး – IELTS Life Skills ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာအတြက္ေျဖဆိုရပါသလဲ။

ေျဖ – IELTS Life Skills သည္ အေျပာစြမ္းရည္ ႏွင့္ အၾကားစြမ္းရည္ (Speaking & Listening) ၂မ်ိဳးတည္း ကိုသာ စစ္ေဆးေပးၿပီး CEFR အဆင့္ A1 ႏွင့္ B1 ၾကား အဆင့္႐ွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာဗီဇာ အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီရန္ ဖန္တီးထားေသာ စာေမးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။

ေမး – IELTS Life Skills စာေမးပြဲကို မည္သည့္ေနရာႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေျဖဆိုႏိုင္ပါသလဲ။

ေျဖ – ေျဖဆိုရမည့္ ရက္မ်ားႏွင့္ စာရင္းသြင္းရန္ ရက္မ်ားကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ေပးပါမည္။ IELTS Life Skills စာေမးပြဲမ်ားကို ကမၻာအရပ္ရပ္႐ွိ ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနက သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ေနရာမ်ားကို မၾကာမီေၾကျငာ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ကထိုကဲ့သို႔ေသာ စာေမးပြဲ တစ္ခုခုကို ေျဖဆိုရန္ လိုမလိုႏွင့္ မည္သည့္ အဆင့္ရ႐ွိေအာင္ ေျဖဆိုရမည္ကို www.gov.uk တြင္ ပိုမိုသိ႐ွိရန္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ေမး – IELTS Life Skills စာေမးပြဲပံုစံက ဘယ္လို႐ွိပါသလဲ။

ေျဖ – ဤစာေမးပြဲကို အျခားေျဖဆိုသူတစ္ဦးႏွင့္ တြဲကာစာစစ္သူ တစ္ဦးႏွင့္ အတူေျဖဆိုရပါသည္။ သင့္အေျပာ စြမ္းရည္ႏွင့္ အၾကားစြမ္းရည္ စြမ္းေဆာင္မႈကို စာေမးပြဲေျဖေနစဥ္ တစ္ခါတည္း အကဲျဖတ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမး – IELTS Life Skills ကအဘယ္ေၾကာင့္ အေျပာစြမ္းရည္ ႏွင့္ အၾကားစြမ္းရည္ (Speaking & Listening) ၂ မ်ိဳးတည္းကို စစ္ေဆးေပးပါသလဲ။

ေျဖ – ဤစာေမးပြဲအသစ္ကို ယူေကဗီဇာအတြက္ သီးသန္႔လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုအေနျဖင့္ သက္ေသျပရေသာ စကားေျပာႏွင့္ အၾကားစြမ္းရည္ကို စစ္ေဆးရန္သာ စီမံထားပါသည္။

ေမး – IELTS Life Skills စာေမးပြဲသည္ ဘယ္ေလာက္ ၾကာျမင့္ပါသလဲ။

ေျဖ – CEFR A1 အဆင့္အတြက္ ေျဖဆိုရေသာ  IELTS Life Skills သည္ ၁၆ မွ ၁၈ မိနစ္ ၾကာျမင့္ၿပီး  B1 အဆင့္အတြက္မူ ၂၂ မိနစ္ၾကာျမင့္ပါသည္။

ေမး – စကားေျပာႏွင့္အၾကားစြမး္ရည္စစ္ေဆးမႈ (Speaking & Listening) အၾကားတြင္ နားခ်ိန္ ပါ႐ွိိပါသလား။

ေျဖ – မပါ႐ွိပါ။ သင္၏အေျပာစြမ္းရည္ႏွင့္ အၾကားစြမး္ရည္ (Speaking & Listening) တို႔ကို တစ္ခ်ိန္တည္း အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ေမး – IELTS Life Skills ကိုမည္ကဲ့သို႔ အကဲျဖတ္ပါသလဲ။

ေျဖ – ၁။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံတတ္ျခင္း (ေမးျမန္းျခင္း) ၂။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးေဝႏိုင္ျခင္း (ေျဖၾကားျခင္း) ၃။ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ စကားေျပာႏိုင္ျခင္း ၄။ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈ လုပ္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ကြၽမ္းက်င္အဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳ စာစစ္သူမွ အေျပာစြမ္းရည္ႏွင့္ အၾကားစြမ္းရည္ (Speaking & Listening) မ်ားတြင္ သင္၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အကဲျဖတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ေမး – IELTS Life Skills အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ရပါသလဲ။                      

ေျဖ – အခမဲ့ေလ့က်င့္ႏိုင္ေသာ အစမ္းေလ့က်င့္ရန္ နမူနာမ်ားမၾကာမီ ရ႐ွိပါေတာ့မည္။

ေမး – IELTS Life Skills အမွတ္ရလာဒ္ TRF ဘယ္ႏွစ္ေစာင္ ရႏိုင္ပါသလဲ။

ေျဖ – IELTS Life Skills အမွတ္ရလာဒ္ TRF တစ္ေစာင္သာ ရပါမည္။

ေမး – IELTS Life Skills ေအာင္စာရင္း ဘယ္ေတာ့ ထြက္ပါသလဲ။

ေျဖ – စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားမွာ ေျဖဆိုသည့္ေန႔မွ ၆ ရက္အတြင္း ထြက္ပါသည္။