ယူေကဗီဇာ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲပံုစံ အသစ္မ်ားအေၾကာင္း သိထားသင့္

012.jpg

ယူေကအစိုးရမွ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ တင္ျပရေသာ အဂၤလိပ္စာ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ေျပာင္းလဲမႈ အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပြဲ အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်သည့္အျပင္ အသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပြဲမ်ား အတြက္လည္း လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ အသစ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ အစီအစဥ္ အသစ္မ်ားအရ ယူေကဗီဇာ ေလွ်က္ထားျခင္းမ်ားအတြက္ ေျဖဆိုရေသာ IELTS  စာေမးပြဲမ်ားကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ကမၻာအႏွံ႕႐ွိ အဓိကက်ေသာ ေနရာေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္တြင္ ေျဖဆိုႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲအသစ္ျဖစ္ေသာ  IELTS Life Skills ကို အဂၤလိပ္စာ အေျပာႏွင့္အၾကား စြမ္းရည္ (Speaking & listening) Common European Framework of Reference (CEFR) အဆင့္ A1 သို႔မဟုတ္ B1 သာျပသရန္ လိုအပ္ေသာ သူမ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဗီဇာ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေျဖဆိုရေသာ IELTS စာေမးပြဲကို တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္သာ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး စာစစ္ဌာနမ်ားမွလည္း ယူေကအစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာ ရမည္ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းရာတြင္လည္း ေျဖဆိုသူမွ မိမိေျဖဆိုလိုသည့္ စာေမးပြဲ အမ်ိဳးအစားကို ေဖာ္ျပၿပီး ၄င္းစာစစ္ဌာနတြင္ စစ္ေဆးခြင့္ ႐ွိမ႐ွိကို စာရင္းမသြင္းမီ ဦးစြာစံုစမ္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တရားဝင္ စစ္ေဆးခြင့္႐ွိေသာ စာစစ္ဌာနမ်ားကို www.ielts.org တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ IELTS (UKVI) ကို IELTS SELT အဖြဲဲ႕အစည္းမွ တိုက္႐ိုက္စီမံ ခန္႔ခြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ IDP IELTS Australia ႏွင့္ Cambridge English Language Assessment တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ IDP IELTS Australia ႏွင့္ Cambridge English Language Assessment တို႔မွ ပူးေပါင္းပိုင္ဆိုင္သည့္ IELTS သည္ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဘာသာစကား စစ္ေဆးမႈမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းက႑တြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း၂၅ ႏွစ္တိုင္ ႐ွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားစြာ႐ွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ အလုပ္႐ွင္မ်ား၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ကမၻာတဝန္း႐ွိ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၉ဝဝဝ ေက်ာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံထားရသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေျဖဆိုသူ ၂.၅သန္း ေက်ာ္မွ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄ဝ ေက်ာ္တြင္ ေျဖဆိုခဲ့ ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ UKVI SELT list တြင္ေဖၚျပထားေသာ Test Centre မွာ British Council ျဖစ္ၿပီး၊ ယူေကႏုိင္ငံ ဗီဇာေလွ်ာက္ထား လုိသူမ်ားအတြက္ UKVI သည္ IELTS for UKVI ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စာေမးပြဲ အမ်ဳိးအစား (၄) မ်ဳိးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ British Council မွ စစ္ေဆးေပးလ်က္ရွိေသာ IELTS စာေမးပြဲမွာ ဆက္လက္ထားရွိ ေပးသြားမွာ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ IELTS သည္ ယူအက္စ္ေအ၊ ၾသစေႀတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ ဆြစ္ဇလန္၊ စကၤာပူ စသည့္ ႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္ပညာ ဆည္းပူးလုိသူမ်ား ယခုလက္ရွိအတုိင္း ဆက္လက္ေျဖဆုိ ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၊ အဆုိပါ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈမွာလည္း ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေၾကာင္းကုိ သိရသည္။

(၁) UKVI – IELTS Academic

(၂) UKVI – IELTS General

(၃) UKVI – Life Skills A1 ႏွင့္

(၄) UKVI – Life Skills B1 ဟူ၍ (၄) မ်ဳိးထားရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(၁) UKVI – IELTS Academic

အဆုိပါ စာေမးပြဲတြင္ Listening, Reading, Writing ႏွင့္ Speaking စသည့္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္း (၄) ပုိင္းကုိ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ UKVI – IELTS Academic သည္ Tier (4) Student Visa ကုိ အသုံးျပဳၿပီး တကၠသုိလ္အေျခခံ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလုိမာ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအတြက္ ထားရွိေပးေသာ IELTS စာေမးပြဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စာေမးပြဲေၾကးအေနႏွင့္ လက္ရွိစတာလင္ေပါင္ (၂၀၀) သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

(၂) UKVI – IELTS General

အလားတူ Listening, Reading, Writing ႏွင့္ Speaking စသည့္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္း (၄) မ်ိဳးစလုံးကုိပင္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ University below degree level (Vocation ဘာသာရပ္မ်ား) ကုိ အဂၤလန္တြင္ တက္ေရာက္ရန္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထား လုိသူမ်ား ေျဖဆုိရမည့္ စာေမးပြဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၃) UKVI – Life Skills A1

အဆုိပါ စာေမးပြဲတြင္ Listening ႏွင့္ Speaking (၂) မ်ဳိးသား ပါဝင္ၿပီး ၊ Family, Spouse ႏွင့္ Partner Visa ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ား ေျဖဆုိရန္ IELTS စာေမးပြဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၄) UKVI – Life Skills B1

အလားတူ Listening ႏွင့္ Speaking (၂) ပုိင္းကုိ စစ္ေဆးသြားမည့္ IELTS စာေမးပြဲျဖစ္ၿပီး ၊ Citizenship ႏွင့္ Settlement ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ား ေျဖဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အြန္လိုင္းမွ မိမိကိုယ္ပိုင္ အၿမဲသံုးသည့္ အီးေမးလ္ကို အသံုးျပဳ၍ မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၃ ရက္အတြင္း MFTB တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၀ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေငြသြင္းထားမႈ အေထာက္အထား ေျပစာကိုလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ တင္ျပၿပီးမွသာ မိမိ၏ IELTS For UKVI စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးေျမာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္၂၇ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ http://takeielts.britishcouncil.org/ အြန္လိုင္းမွ စတင္ေလွ်ာက္ထားသည္။

ေဒၚအိအိမြန္ (Exams Services Manager- ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ)

၂ဝ၁၄ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အရ UK Visa အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံေသာ test မ်ား အျဖစ္ Cambridge KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, Cambridge English Legal, Cambridge English Financial, ESOL Skills For Life, IELTS (Academic & General Training), City & Guilds IESOL & ISESOL, Pearson Test of English Academic (PTE Academic); Trinity College London ၏ Integrated Skills in English (ISE), Graded Examination in Spoken English (GESE) တို႔ကို UK အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ ခဲ့ပါတယ္။  အထက္ေဖာ္ျပပါ test မ်ားကို ၂ဝ၁၅ ဧၿပီလ ၅ ရက္ႏွင့္ အေစာပိုင္းတြင္ ေျဖဆိုထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔အထိ ယူေကဗီ္ဇာ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ယူေကဗီဇာအတြက္ English test ေျဖဆိုရာမွာ အသစ္ထုတ္ ျပန္လိုက္တဲ့ Secure English Language Test မ်ားနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳ test centre မ်ားမွာသာ ေျဖဆိုရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ မတ္လမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အရ အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့  SELT မွာ ယူေကျပင္ပ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ IELTS test တစ္ခုသာ ေျဖဆိုခြင့္႐ွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚလြင္လြင္ေအာင္ (Chief Education Counselor – Regent Consultancy)

ယူေကဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားလုိ သူမ်ားအတြက္ Regent Consultancy မွ Chief Education Counsellor ေဒၚလြင္လြင္ေအာင္မွလည္း ဒီလိုဗီဇာေျပာင္းလဲမႈဟာ Highly Trust Sponsor (HTS) မွာ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ Tier 4 Student Visa ကုိ ေလွ်ာက္ထားသူေတြ အႀကံဳးမဝင္ပါဘူး။ ယူေကမွာ ေက်ာင္းတက္ေရာက္လုိသူ၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ အေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ေက်ာင္း ေရြးခ်ယ္ေနစဥ္အတြင္းမွာ အခုလုိဗီဇာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္လာတာေတြကုိ ႀကိဳတင္ေလ့လာထား ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမန္မာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္သားေတြ အေနႏွင့္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ အခုလုိ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္တဲ့ သတင္းမ်ားကုိ ေသခ်ာသိရွိေစႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ကၽြန္မတုိ႔ဆီမွာ ေနပါတယ္။

ဦးေအာင္ေက်ာင္ဆန္း (ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရးအႀကံေပး အတုိင္ပင္ခံအရာရွိ – Crown Education)

ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ Foundation Program ႏွင့္ Pre-Master Program မ်ားကိ ုေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္မည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ IELTS For UKVI ကို ေျဖဆိုရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ “ဒီလို ေက်ာင္းသားေတြက အရင္တုန္းက ပံုမွန္ တစ္လ ၂ ႀကိမ္ စစ္ေဆးေပးတဲ့ IELTS စာေမးပြဲကို ဝင္ေျဖလို႔ရတယ္။ အခုကေတာ့ ယူေကတကၠသိုလ္ေတြကိုသြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကေနတဆင့္ တကၠသိုလ္တက္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြက အခုစတင္ က်င့္သံုးမယ့္ စနစ္အတိုင္း လိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ IELTS For UKVIကို သီးသန္႔ေျဖဆိုဖို႔ မလိုတဲ့ အခ်ိဳ႕ယူေက တကၠသိုလ္ေတြလဲ ရွိပါတယ္။