ဆရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဌာနႏွင့္ ကင္းကြာသူမ်ားကို ကန္ထ႐ိုက္ စနစ္ျဖင့္ ျပန္ခန္႔ထားျခင္းမ

IMG_2569.jpg

ဆရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဌာနႏွင့္ကင္းကြာသူမ်ားကို ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ျဖင့္ ျပန္ခန္႔ထားျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အမႈအခင္းမရွိဘဲ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဌာနႏွင့္ ကင္းကြာသူမ်ားကို ကန္ထ႐ိုက္ စနစ္ျဖင့္ ျပန္ခန္႔ထားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပရွိ ေက်ာင္းမ်ား အားလံုးအတြက္ ေက်ာင္းဆရာ လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီေရးကို မွ်မွ်တတျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသန္႔ရွင္း က ေျပာၾကားသည္။ ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၅၈ ရက္ေျမာက္ေန႔ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း လက္ေဒသမ်ားရွိ ပညာေရးဌာန ဝန္ထမ္း အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားအတြက္ လစ္လပ္ေနရာမ်ား ကို ျမန္ဆန္စြာ အစားထိုးခန္႔ထားေပးရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ ပထမဆံုးအဆင့္တိုးႏွင့္ ဆႏၵျပဳျခင္းမ်ားကို ေတာင္းခံရေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ဆႏၵျပဳေျပာင္းေရႊ႕လိုျခင္းမ်ား မရွိပါက AD၊ EP၊ ပညာေရးေကာလိပ္၊ BED စေသာ အရပ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ားကို ေစာင့္ဆုိင္း ျဖည့္တင္းရျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖင့္ လံုေလာက္ျခင္း မရွိပါက ဘြဲ႕ရမ်ားကို ေန႔စား၊ လေပးျဖင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းကို တုိင္းေဒသႀကီး အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ရေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၃ – ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းအဆင့္ တိုးျမႇင့္ျခင္းမ်ားတြင္ ထက္ဆင့္ တင္ ေက်ာင္း ၂၀၂ ေက်ာင္း၊  အလယ္ဆင့္တင္ ၂၀၈ ေက်ာင္း၊ အမက ၁၄၁၁ ေက်ာင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ေက်ာင္း ဆရာလိုအပ္ခ်က္ မ်ားလာေၾကာင္း လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ နည္းစနစ္ပိုင္း ဆရာမ်ားကို တုိက္႐ိုက္ခန္႔ျခင္း၊ အထက္တန္းျပကို အစမ္းခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ဘြဲ႕ရၿပီးပါက တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။