ယူေကဗီဇာ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ားအေၾကာင္း သိထားသင့္သမွ်

IJ-Plus-(16-23)_Page_1.jpg