ေလယာဥ္ေပၚမွ ဆဲလ္ဖုန္း တာဝါအတုမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားအား အေမရိကန္ စုေဆာင္းေနဟုဆ

အေမရိကန္ တရားေရးဌာန၏ ေအဂ်င္စီ တစ္ခုသည္ ေလယာဥ္မ်ားေပၚမွ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါအတုမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ရာဇဝတ္မႈအတြက္ သံသယရိွသူမ်ားႏွင့္ အျပစ္မရိွေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အပါအဝင္ ဆဲလ္ဖုန္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူစုေဆာင္းခဲ့ေၾကာင္း Wall Street Journal မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္က စတင္လည္ပတ္သည့္ U.S. Marshals Service ေအဂ်င္စီသည္ Cessna ေလယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ အထင္ကရ ေလဆိပ္ငါးခုႏွင့္ လူေနအထူထပ္ဆံုး ေနရာမ်ားတြင္ ပ်ံသန္းကာ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူစုေဆာင္းခဲ့ေၾကာင္း Wall Street Journal သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေလယာဥ္မ်ားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားက အသံုးျပဳထားေသာ ဆဲလ္ဖုန္း တာဝါမ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည့္ Boeing မွျပဳလုပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အသံုးျပဳထားၿပီး ၎သည္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရယူေၾကာင္း သိရသည္။

Dirtboxes ဟု အမည္ေပး ထားသည့္ အဆိုပါ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဆဲလ္ဖုန္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူစုေဆာင္းႏိုင္ေၾကာင္း Wall Street Journal မွဆိုခဲ့သည္။

အထက္ပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေမရိကန္ တရားေရးဌာနမွ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားျခင္း မရိွသလို ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္း မရိွေပ။

အဆိုပါ အစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးေအဂ်င္စီ (NSA) မွ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာထံမွ ဖုန္းမွတ္တမ္းမ်ား ရယူစုေဆာင္းခဲ့သည့္ ပ႐ိုဂရမ္ႏွင့္ ဆင္တူေၾကာင္း သိရသည္။       

-ေနာင္ေနာင္
Ref: Reuters