ပုံသဏၭန ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ Inspire 1 ကို DJI မိတ္ဆက္

DJI-Drone.jpg

အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ DJI ကုမၸဏီသည္ တစ္မိုင္ခန္႔ အကြာအေဝးမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ 1080p ဗီြဒီယို ကင္မရာပါဝင္ၿပီး တန္ဖိုးေဒၚလာ ၃,၃၀၀ ရွိသည့္ Inspire 1 အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

DJI သည္ Inspire 1 တြင္ အလြယ္တကူ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ရွိ feature မ်ားကို အသုံးျပဳထားသည္။ ၎အေဝးထိန္းယာဥ္ကို ပုံသဏၭာန္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားကာ ၃၆၀ ဒီဂရီ ျမင္ကြင္း လွည့္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ Inspire 1 ေအာက္ေျခတြင္ 12MP ရွိၿပီးဆုံလည္ ၃၆၀ ဒီဂရီ လွည့္ႏုိင္ေသာ 4K ကင္မရာ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ကို ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ေလယာဥ္ အျမင့္ေပတြင္ ရွိေနေစရန္ GPS တပ္ဆင္ေပးထားသည္။ ယခုအခါ၎ feature သည္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ားတြင္ ပါရွိေသာ စံတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း Inspire 1 တြင္ GPS အခ်က္ျပ မလိုအပ္ဘဲ ေလယာဥ္ကို တည္ၿငိမ္စြာ ထိန္းထားေပးႏိုင္မည့္ optical flow အာ႐ုံခံစနစ္ ပါဝင္လာသည္။

DJI ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္လုိက္ေသာ Inspire 1 သည္ယခင္က ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ Phantom ေမာ္ဒယ္ထက္ ေဒၚလာ ၁,၀၀၀ မ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။ DIJ သည္ တစ္မိုင္အကြာအေဝးမွ 1080p ဗီြဒီယို ႐ိုက္ကူးႏုိင္ေသာ Inspire 1 အေဝးထိန္း ေလယာဥ္တြင္ Light bridge စနစ္ကို အသုံးျပဳထားသည္။

-စိုးထက္
(Ref: TechCrunch)