လ်င္ျမန္သည့္ browser မ်ား ဖန္တီးရန္ Google, Apple, Microsoft ႏွင့္ Mozilla ပူးေပါင္း

11062936_10153002995012825_5440458804361611926_n.jpg

အနာဂတ္တြင္ အဆ ၂၀ ပိုမိုလ်င္ျမန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ browser မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ WebAssembly (wasm) ဟုေခၚေသာ binary format သစ္တစ္မ်ိုးကို ဖန္တီးရန္ Google, Apple, Microsoft ႏွင့္ Mozilla မွ အင္ဂ်ီနီယာမ်ားက ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။

WebAssembly သည္ binary format သစ္တစ္မ်ိဳးကို ဖန္တီးမည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ desktop ႏွင့္ မိုဘိုင္း browser မ်ားအတြက္ ပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစမည္ဟု သိရသည္။

လက္ရိွ browser မ်ားသည္ code မ်ားကို ဘာသာျပန္ရန္ႏွင့္ form မ်ား၊ dynamic content ကဲ့သို႔ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထည့္သြင္းရန္ JavaScript ကို အသံုးျပဳလ်က္ရိွသည္။

WebAssembly သည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ browser အားလံုး၏ ဝက္ဘ္စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါက Web content ႏွင့္ app မ်ားကို app ကို အသံုးျပဳေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

WebAssembly ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မသံုးမီအထိ ပူးေပါင္း developer မ်ားအေနျဖင့္ JavaScript ႏွင့္ ကြာဟခ်က္ က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွၿပီး လက္ရိွတြင္ format သစ္ကို အေထာက္ပံ့ေပးျခင္း မရိွေသးေသာ browser မ်ားအတြက္ wasm ကို Mozilla က က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေထာက္အပ့့ံေပးထားေသာ asm.js အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြယ္ရိွသည္။

Ref: TheNextWeb