ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီ ၃၃ ခုအထိ ရွိလာ

IMG_7633.jpg

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီ ၃၃ ခုအထိ ရွိလာေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယခုလအတြင္း လိုင္စင္ ၆ ခုကို ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ အဆိုပါလိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Kinetic Myanmar Technology, Actice Business Consolidation Services Co.,Ltd, Be The First Co.,Ltd, Yatanarbon Fiber Services Co.,Ltd, Eco Friendly Tower Co.,Ltd ႏွင့္ Union Internet Co.,Ltd တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ယခုလအတြင္း ယင္းကုမၸဏီ ေျခာက္ခုအား ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ Network Service Licence, Network Facilities Service (Class) Licence, Network Facilities Service (Individual) Licence တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ စိစစ္ ထုတ္ေပးေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအား စိစစ္၍ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္အစပိုင္းမွ စတင္၍ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား အပါအဝင္ နည္းပညာကုမၸဏီ အားလံုးကို လုိင္စင္သက္တမ္း ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ လိုင္စင္အမ်ိဳး အစားမ်ားအေနျဖင့္ Nation Telecommunications လိုင္စင္, Network Facilities Service (Individual) လိုင္စင္၊ Network Facilities Service (Class) Application Service လိုင္စင္၊ Network Facilities Service (Class) လိုင္စင္ စသည္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

အဆိုပါလိုင္စင္မ်ားအနက္ Nationwide Telecommunications Licences ကို လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ သံုးခုကို ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒအရ လိုင္စင္သက္တမ္းမ်ားကို ငါးႏွစ္မွ ၂၀ ႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။