ထူးခၽြန္ၿပီးခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးသူ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ MCC.i မွ ပညာသင္ဆုႏွင့္ပညာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်á

10450017_733069673441786_377840835538998869_o.jpg

MCC.i ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ MCC.i Campusမ်ား တည္ရွိရာ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလး၊ ရတနာပုံနည္း ပညာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ထားေသာ ထူးခၽြန္ၿပီး ခ်ိဳ႕တဲ့ ႏြမ္းပါးသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MCC.i ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားသည္ MCC.i Campus မ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာ BIT, BBA, BTEC ဘြဲ႕သင္တန္းမ်ား၏ ပထမႏွစ္ သင္တန္းအတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး ဆက္လက္ တက္ေရာက္မည့္ ပညာသင္ႏွစ္မ်ား အတြက္ ေက်ာင္းသား၏ ထူးခၽြန္မႈ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ MCC ပညာသင္ဆုေရြးခ်ယ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕မွ လိုအပ္ခ်က္ အရ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာသင္ဆုတြင္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ရရွိသည့္ ဂုဏ္ထူး အေရအတြက္ေပၚ မူတည္ကာ ဂုဏ္ထူး ၅ ဘာသာ (သို႔) ၆ ဘာသာ ရရွိသူမ်ားအား  သင္တန္းေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဂုဏ္ထူး ၃ ဘာသာ (သို႔) ၄ဘာသာ ရရွိသူမ်ားအား သင္တန္းေၾကးကင္းလြတ္ခြင့္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ဂုဏ္ထူး ၁ ဘာသာ (သို႔) ၂ ဘာသာ ရရွိသူမ်ားအား သင္တန္းေၾကး၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီး ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲတြင္ ဂုဏ္ထူး ၃ဘာသာႏွင့္ အထက္ရရွိေသာ ခ်ိဳ႕တဲ့ ႏြမ္းပါးသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား သင္တန္းေၾကး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MCC.i ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ ဂုဏ္ထူး ၁ ဘာသာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ စာသင္တန္းေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ ပံုမွန္ပညာသင္ဆု အမ်ဳိးအစား ကိုလည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး MCC.iCampus မ်ားတြင္ ပံုမွန္သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ BIT Full TimeProgram အျပင္ BIT Part TimeProgram အတြက္ပါ ရရွိခံစားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

MCC.i ပညာသင္ဆုႏွင့္MCC.i ပညာသင္ေထာက္ပ့့ံေၾကးေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို www.facebook.com/mmc.institute တြင္ အြန္လုိင္းမွ တုိက္႐ိုက္ျဖည့္သြင္းႏုိင္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားကို Scan လုပ္၍ တစ္ပါတည္း Upload လုပ္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ Android, iOS ဖုန္းကိုင္ေဆာင္ သူမ်ားအတြက္ Goolge Play Store တြင္ MCC App ကို အခမဲ့Download ရယူကာ စံုစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 MCC.i ပညာသင္ဆုႏွင့္ MCC.i ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေရအတြက္ထက္ လြန္စြာပမာဏမ်ားျပားလွ်င္ MCC.i ပညာသင္ဆု ေရြး ခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္းအတည္ျပဳ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံရပါက သက္ဆိုင္ရာသင္တန္း မဖြင့္မီ တစ္ပတ္ အလို ေလွ်ာက္ထားသူမွ ဆက္သြယ္ရန္ ေပးအပ္ထားေသာ ဖုန္းနံပတ္(သို႔) ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ မ်ားကို ဖုန္း ၀၁- ၂၄၆၆၃၄၊ ၀၁- ၂၃၀၄၁၅၆ သို႔ဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။