ရန္ကုန္အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ KMD တို႔ ပူးေပါင္း၍ Web Development ႏွင့္ Network Communication Dipolma သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္á

11312910_1587955738129389_1604515631770650913_o.jpg

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ၌ Web Developer တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ Network ပညာရွင္တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳ ရပ္တည္လိုသူမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို အေျခခံမွစ၍ ကြ်မ္းက်င္အဆင့္အထိ နားလည္တတ္ကြ်မ္းေစရန္ သင္ၾကားေပးမည့္ Web Development ႏွင့္ Network Communication သင္တန္းမ်ားကို ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာန၊ ရန္ကုန္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ KMD တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Web Development Diploma သင္တန္းတြင္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား ဖန္တီးေရးသားရာတြင္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ နည္းပညာမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ System Analyst တစ္ေယာက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ား၊ e-Government လုပ္ငန္းမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Dynamic WebSite မ်ား ဖန္တီးေရးသားႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ Programming Concept မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္း၊ System Designer တစ္ဦးအတြက္ လိုအပ္သည့္ Screen Design မ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ အင္တာနက္ေပၚတြင္ စီးပြားေရး လုပ္သည့္အခါ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လုံၿခံဳစိတ္ခ်မႈရရွိေစရန္ လုိအပ္ေသာ နည္းပညာမ်ား၊ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Database အတြင္း သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ကုန္ သက္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

Network Communication Diploma သင္တန္းတြင္Network ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား၏ အေျခခံ နည္းပညာမ်ား၊ အေသးစား လုပ္ငန္း Network ခ်ိတ္နည္း မွ Enterprise လုပ္ငန္းခြင္ႀကီးမ်ားတြင္ Network ခ်ိတ္ဆက္ နည္းပညာရပ္မ်ား၊ Wireless နည္းပညာမ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရး နည္းပညာရပ္မ်ား၊ Server Administrator တစ္ဦးအတြက္ လုိအပ္ေသာ Network Infrastructure Management ပညာရပ္မ်ား၊ Telecom Network ( 2G, 3G, 4G ) ပညာရပ္မ်ားကို စာေတြ႕လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္းကာလမွာ ၉ လ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းမ်ားကို သထုံလမ္း၊ အေဝးသင္ဌာနတြင္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ ခ်ီးျမႇင့္မည့္ Diploma ကို ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး University of Greenwich (UK) ၏ Second Year Computing Diploma ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး International B.Sc.(Hons) Degree ရရွိသည္ အထိ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက KMD ဖုန္း-၀၁- ၅၀၁၂၄၃၊ ၃၈၁၀၃၅ သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ၿပီး KMD ၏ facebook page ျဖစ္ေသာ KMD Education Services page တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္သည္။