ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စာတတ္ေျမာက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၈၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံ ပ်မ္းá€

7089_1571652946453017_8843382790672455453_n.jpg

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္  လူဦးေရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူဦးေရ၏  စာတတ္ေျမာက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၈၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ပ်မ္းမွ် စာတတ္ေျမာက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တူညီေၾကာင္း  ျပည္သူ႔အင္္အား ဦးစီးဌာန လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းက ၫႊန္းဆိုေသာ ျမန္မာ့ ပံုရိပ္အရ သိရသည္။

ဘာသာစကားတစ္ခုခုကို ေရးတတ္/ဖတ္တတ္ စာတတ္ေျမာက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တိုင္းေဒသ ႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား အၾကားတြင္ ကြာဟမႈရွိေနတတ္ၿပီး ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ၉၆.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ၆၄.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားစာတတ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ဳိးသမီး စာတတ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ အနည္းငယ္ ပိုျမင့္သည္။ က်ား/မ စာတတ္မႈ ကြာဟခ်က္ႏႈန္းမွာ အမ်ားဆံုးကို ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၁၆.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ကြာဟမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး အနည္းဆံုးကြာဟမႈအျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသ ႀကီးတြင္ ၃.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ကြာဟ ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

သို႔ေသာ္ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ၂၉ ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္း တက္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိးႏွင့္ ေယာက်္ားေလး အခ်ဳိးအစားတူညီမႈကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္းေက်ာင္းတက္သူ အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိးအစားမွာ အမ်ဳိးသား အခ်ဳိးအစားထက္ အနည္းငယ္ပိုျမင့္ေနေၾကာင္း  အဆိုပါ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၅ႏွစ္အထက္ လူဦးေရ၏ စာတတ္ ေျမာက္မႈရာခိုင္ႏႈန္း ၈၉.၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ပ်မ္းမွ်စာတတ္ေျမာက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တူညီေနေၾကာင္း ႏွင့္ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားစေသာ ၁၃ ႏိုင္ငံတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ စာတတ္ေျမာက္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အျမင့္ ဆံုးျဖစ္ၿပီး ၉၅.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိကာ အနိမ့္ဆံုးမွာ အေရွ႕တီေမာျဖစ္ကာ အဆိုပါႏိုင္ငံ၏ စာတတ္ေျမာက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၅၈.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။