၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ The Honda Young Engineer and Scientist ဆုကို ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

MAJA-Facebook.jpg

Honda Foundation ႏွင့္ Myanmar Association of Japan Alumni (MAJA ) တို႔မွ ပူးေပါင္း ေပးအပ္ေသာ The Honda Young Engineer and Scientist’s  Award ကို ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဆုမွာ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုျဖစ္ၿပီး  လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ထဲမွ ႏွစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ကာ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး အျဖစ္ ကန္ေဒၚလာ ၃,၀၀၀ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

၎ဆုကို ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (သန္လ်င္)၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေမွာ္ဘီ) စသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ သို႔မဟုတ္ စတုတၳႏွစ္တြင္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၅ ႏွစ္ ေအာက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွ ၁၆ ရက္ အထိ MAJA ႐ံုးခန္းတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္တြင္ စာေမးပြဲေျဖဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အတူ ဓာတ္ပံုႏွစ္ပံု ( 3×4 cm ၊ ၃ လအတြင္း ႐ိ္ုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုျဖစ္ရမည္၊ ဓာတ္ပံုေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ အမည္ႏွင့္ ေက်ာင္း အမည္ကို ေရးသားထားရမည္။)၊ လက္ရွိေက်ာင္း သားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တက္ေရာက္ေနေသာ အတန္း ေထာက္ခံစာ ( မိတၱဴ )၊ မွတ္ပံု တင္မိတၱဴ၊ ေက်ာင္းတြင္ သင္ယူေနေသာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ဖူးေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ တီထြင္မႈမ်ားရွိပါက ပူးတြဲတင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံမ်ားကို MAJA ႐ံုးခန္း၊ အခန္းအမွတ္ ၇၀၇၊ အေဆာက္အဦ စီ၊ ၇ လႊာ၊ ပုလဲကြန္ဒို၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ဖုန္း – ၀၉-၈၆၁၂၁၅၁၊ ၀၉-၈၆၁၃၈၄၈ တြင္လာေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။