သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၂၀၀ လက္ခံမည္

11084123_356852604518751_445548165910059966_o.jpg

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၂၀၀ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၅၀ ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး တကၠ သိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲတြင္ သိပၸံတြဲ (သို႔မဟုတ္) ဝိပၸံတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုခဲ့သည့္ စာစစ္ဌာနအားလုံးမွ ေအာင္ျမင္သူမ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ၅ ႏွစ္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

အထူးျပဳဘာသာရပ္အလိုက္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို B.C.Sc (Software Engineering), B.C.Sc (Knowledge Engineering), B.C.Sc (Business Information Systems), B.C.Sc (High Performance Computing), B.C.Sc (Embedded Systems), B.C.Sc (Communication Systems), B.C.Sc (computer Systems) အစရွိေသာ ဘြဲ႕မ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။