Android M ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား

3.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ား အတြင္း ဆန္ဖရန္စၥကိုၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Google I/O 2015 တြင္ Android M developer previw ကိုမိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကြန္ဖရင့္တြင္ Android ဗားရွင္းသစ္အတြက္ အေျခခံမ်ားကို ျပန္လည္ သုံးသပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Google ထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာ အႀကီးတန္း ဒုဥကၠဌဆန္း ဒါပီခ်ိဳင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Android Lollipop တြင္ အျမင္သစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ခဲ့ရာAndroid M OS တြင္ အျမင္မဆန္းေသာ္လည္း သုံးစြဲရာ၌ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ တိုးတက္မႈ ရွိလာေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ Google I/O ကြန္ဖရင့္တြင္ ကုမၸဏီ၏ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ ဒုဥကၠဌေဒးဗစ္ဘာ့ခ္က Android M အဓိက feature ၆ ခုကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

(၁) App ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား

လူအမ်ားအျပားက ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည့္အတိုင္းပင္ Android M သည္ app permission မ်ားကို ျပန္လည္ စစ္ေဆး ျပဳျပင္ေပးထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ သင့္ေတာ္မႈရွိေသာ permission မ်ားကို လက္ခံႏိုင္သလို ျငင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး app ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ခြင့့့္ျပဳခ်က္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ယခုအခါတြင္ appမ်ားအား install ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ app permission မ်ားကိုေတာင္းဆိုမည္ မဟုတ္ဘဲ ၎ feature ကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ အသုံးျပဳခ်ိန္မွသာ app ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကိုေတာင္းဆိုသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးမရွိသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီစရာ မလိုအပ္ေၾကာင္း ဘာ့ခ္ကေျပာၾကားခဲ့ၿပီးWhatsApp ကို အသုံးျပဳ၍ ၎ feature ကုိစမ္းသပ္ျပခဲ့သည္။

WhatsApp တြင္ voice message အသုံးျပဳလိုပါက သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ miscအသုံးျပဳရန္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ရသည္။ အကယ္၍ voice message ကိုဆက္လက္အသုံးျပဳလုိပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းဆိုရန္ မလုိအပ္ေတာ့ေပ။ Android M သည္ သုံးစြဲသူမ်ားကို app မ်ား၏ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားေသာေၾကာင့္ Android အတြက္အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Settings အတြင္းရွိ later date တြင္ app မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား(permissions) ကို ျပဳျပင္ႏိုင္သလို ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေပးထားေသာ permissions မ်ားကိုၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရရွိထားေသာ app မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ feature သည္ Android အားသုံးစြဲသူမ်ား အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မ်ား ဖန္တီးေပးထားသည္။

(၂) ဝက္ဘ္ကိုအသုံးျပဳျခင္း

Google သည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ app မ်ားအသုံးျပဳရာတြင္ သုံးစြဲသူမ်ားအား ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးရန္ ဝက္ဘ္ဆိုင္ရာ content ရွိ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြလ်က္ ရွိသည္။ “Chrome Custom Tabs ဟာ အေတြ႔အႀကဳံခံစားမႈႏွင့္ ပုံသ႑ာန္ေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္တဲ့ Chrome ရဲ႕အသုံးခ်ႏိုင္စြမ္းအားလုံးကို developer မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးထားတဲ့ feature သစ္တစ္ ခုျဖစ္ပါတယ္” ဟုဘာ့ခ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Chrome Custom Tabsသည္ app မ်ားတြင္ Chrome app အားသီးျခားဖြင့္၍ အသုံးျပဳျခငး္ အစားစိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ Chrome window ကုိအသုံးျပဳ app အေပၚဘက္တြင္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ app မ်ားႏွင့္ web အသုံးျပဳမႈအၾကားေျပာင္းလဲအသုံးျပဳသည့္အခါ ပုိမုိျမန္ဆန္လာမည္ ျဖစ္သည္။

Chrome Custom Tabs သည္ app ႏွင့္ ဝက္ဘ္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပါင္းစပ္ျခင္းတြင္ အလိုအေလ်ာက္ sign-in, saved passwords, autofill ႏွင့္ multi-process security ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပ းထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Pinterest custom tab တြင္ Pinterest share ခလုတ္ထည့္သြင္းထားၿပီး  overflow menu option မ်ားပါဝင္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ Pinterest developer မ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္ web browser တည္ေဆာက္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။

(၃) လက္ေဗြေထာက္ပံ့မႈ

Google သည္ Android M အသုံးျပဳထားေသာဖုုန္းမ်ားရွိလက္ေဗြဖတ္စနစ္မ်ား(fingerprint scanners) အတြက္ စံသတ္မွတ္မႈကို သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ သည္။ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္သည္ လက္ေဗြဖတ္ စနစ္ျဖင့္ ဖုန္းမ်ားကို unlock ျပဳလုပ္႐ုံမကဘဲ Play Store app မ်ားအတြင္းသုိ႔မဟုတ္ ဆိုင္မ်ား shopping ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဝယ္ယူမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ သုံးစြဲသူ၏ ထုတ္ကုန္တြင္ hardware လက္ေဖြဖတ္ စနစ္မ်ားပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လာမည့္အနာဂတ္တြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ စမတ္ ထုတ္ကုန္မ်ားစြာတြင္ Google ၏ေထာက္ပံ့မႈ အျပည့္အစုံကိုျမင္ေတြ႕ရဖြယ္ရွိသည္။

(၅) မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္

Android Pay သည္ေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလြယ္ကူျမန္ဆန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားေသာ Google ၏မုိဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈ စနစ္သစ္ျဖစ္သည္။ Google သည္ Android Pay ကို႐ုိးရွင္းမႈျခင္း၊ လုံၿခဳံမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းလ်က္ရွိသည္။ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ Android Pay ျဖင့္ လက္ရွိအေၾကြးဝယ္ကတ္မ်ားအသုံးျပဳ၍ အေမရိကန္ရွိစတိုးဆိုင္ ၇၀၀,၀၀၀ေက်ာ္တြင္ ထုတ္ကုန္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

Android Pay platform ကို Android 4.4 KitKat ႏွင့္အထက္ NFC ေထာက္ပံ့မႈ ပါဝင္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ျဖင့္တြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ Android Pay အား American Express, Visa, Mastercard ႏွင့္ Discover အပါအဝင္ AT&T, Verizon ႏွင့္ T-Mobile ကဲ့သုိ႔ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကလည္းေထာက္ပံ့ မႈေပးထားသည္။

(၅) App link မ်ားကိုဖြင့္ျခင္း

“သုံးစြဲသူတစ္ဦးကတစ္ေနရာကweblinkတစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့အခါမွာ Android ကဝက္ဘ္ browser မွာေဖာ္ျပမလားဒါမွမဟုတ္ link အတြက္ ေထာက္ပံ့ ထားတဲ့ အျခား app အခ်ိဳ႕မွာေဖာ္ျပရမလားဆုိတာမသိပါဘူး” ဟုဘာ့ခ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ ျပႆနာသည္ Android M မတိုင္မီက Google developer မ်ားအတြက္ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

သုံးစြဲသူမ်ားသည္ Android ရွိ app အတြင္း link တစ္ခုဖြင့္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္အခါ “Open with” dialogue box ကိုျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ link အား YouTube သုိ႔မဟုတ္ Chrome  ျဖင့္ဖြင့္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈကို ျမင္ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

Android M တြင္ Appမ်ား၌ link မ်ားကိုတိုက္႐ုိက္ဖြင့္ႏိုင္ရန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး dialog box အားျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ သုံးစြဲသူအေနျဖင့္ အီးေမးလ္အတြင္းရွိ Twitter link ကို tap ျပဳလုပ္၍ ဖြင့္သည့္အခါ Twitter app ၌ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

(၆) ပါဝါႏွင့္ အားသြင္းျခင္း

Android M တြင္စမတ္ထုတ္ကုန္ standby time မ်ားတုိးတက္မႈ ရွိလာေစရန္ Doze ဟုအမည္ရသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ ပါဝင္လာသည္။ Background process မ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္ လႈပ္ရွားမႈ ေျခရာခံျခင္းမ်ား အသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ Android အေနျဖင့္ သုံးစြဲသူက အိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္သုိ႔မဟုတ္ စားပြဲေပၚတြင္ စမတ္ ထုတ္ကုန္ကို တင္ထားျခင္းကဲ့သုိ႔ ထုတ္ကုန္အား အသုံးမျပဳသည့္အခ်ိန္၌ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

Google သည္ Nexus 9 ထုတ္ကုန္ႏွစ္ခုကို စမ္းသပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုတ္ကုန္ တစ္ခုခ်င္းတြင္ Lollipop ႏွင့္ Android M preview တို႔ကိုအသုံးျပဳထားေၾကာင္း၊ M အေနျဖင့္ standby time ႏွစ္ဆခန္႔ ပိုမုိုသာလြန္ ေၾကာင္းကိုေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ဘာ့ခ္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ Doze mode ဝင္ေနခ်ိန္မွာပင္ Android သည္ alarm မ်ားသုိ႔မဟုတ္ အေရးပါေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

Android M သည္ အားသြင္းရပိုမုိျမန္ဆန္ေသာ USB Type-C ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး သုံးစြဲသူမ်ား၏ ဖုန္းမ်ားျဖင့္ အျခား ထုတ္ကုန္ကိုလည္း အားသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Android M ထြက္ရွိမည့္ရက္

ယခုအခါတြင္ Android M Developer Preview သည္ Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 ႏွင့္ Nexus Player တို႔တြင္ ထြက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္ တတိယသုံးလပတ္၌ ေနာက္ဆုံး Android M ဗားရွင္းထြက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။