စမတ္ဖုန္း သုိ႔မဟုတ္ tablet မ်ားကို Wi-Fi router မ်ားျဖင့္ အားသြင္းႏိုင္ရန္ သုေတသီမ်ား စမ္းသပ္ခဲ့

iphone-mini-power-battery-concept.jpg

ဝါရွင္တန္ တကၠသိုလ္ရွိ သုေတသီမ်ားသည္ Apple iPhone ႏွင့္ Android ဟန္းဆက္မ်ား အပါအဝင္ ထုတ္ကုန္မ်ားစြာကို Wi-Fi router ျဖင့္ အားသြင္းေပးႏိုင္သည့္ နည္းပညာသစ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ Wi-Fi router မ်ားသည္ ၂၈ ေပအကြာအေဝးရွိ ထုတ္ကုန္၏ ဘက္ထရီမ်ားကို အားသြင္းေပး ႏိုင္သည့္အျပင္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳခြင့္လည္း ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ သု႔ိရာတြင္ ၎နည္းပညာကို အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ စမ္းသပ္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ နည္းပညာကို ဖန္တီးရန္ router ႏွင့္ အာ႐ုံခံစနစ္အခ်ိဳ႕ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အာ႐ုံခံစနစ္မ်ားသည္ router မွဘက္ထရီမ်ားကို အားသြင္းရန္ DC power အတြင္းသုိ႔ ေပးပို႔ေသာ RF စြမ္းအင္ကို အသြင္ေျပာင္း ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ router ၏ software ကို အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲေစရန္ firmware update ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ကာ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစဘဲ အားသြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ဝါရွင္တန္ တကၠသိုလ္ရွိ သုေတသီမ်ားသည္ ၎နည္းပညာကို ေနအိမ္ ၆ အိမ္တြင္ စမ္းသပ္ရန္ Asus RTAC68U router ၆ ခုကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ router မ်ားသည္ ေခတ္ေနာက္က်လ်က္ ရွိေသာ္လည္း firmware update ျဖင့္ ဘက္ထရီမ်ားကို အားသြင္းႏိုင္သလို အင္တာနက္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ firmware update ျပဳလုပ္႐ုံျဖင့္ သာမန္ router မ်ားကို ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းစနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳ ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

Ref: Ubergizmo