ၿမိဳ႕ျပေနထုိင္မႈပုံစံ တိုးတက္လာေစရန္ ဖန္တီးေပးမည့္ Sidewalk Labs ကို Google စတင္

screen-shot-2015-06-10-at-6-12-52-pm.jpg

Google သည္ စြမ္းအင္အသုံးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ား ပုိမိုထိေရာက္ေစျခင္း စသည့္ျပႆနာမ်ားကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းရန္ Sidewalk Labs ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ startup ကုမၸဏီသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္မႈအတြင္း နည္းပညာ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အာ႐ုံစိုက္လုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္မည္ျဖစ္ၿပီး Bloomberg အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဒန္ေဒါ့တာေအာ့ဖ္က ဦးေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Sidewalk Labs သည္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ platform ကဲ့သုိ႔ နည္းပညာ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္သြားမည္ျဖစ္သလို အျခားကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားဖြယ္ရွိသည္။ Google အေနျဖင့္ အဆိုပါ စီမံကိန္းအေပၚ မည္မွ်ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံထားေၾကာင္း မေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာတြင္ သင့္တင့္႐ုံသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခင္အခါမ်ားက မျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္တိုတုိႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီအေနျဖင့္  သမိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ အေစာပိုင္းအဆင့္တြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ေဒါ့တာေအာ့ဖ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။    

Ref : CNET