စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေသာ account မ်ားကို block ရန္ feature သစ္တစ္ခု Twitter ထည့္သြင္း

twitter-sharing-block-graphic-2-1.jpg

Twitter သည္ လူမႈေရးကြန္ရက္ေပၚရွိ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ျပဳလုပ္သူမ်ားကို block ရန္ feature သစ္တစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

ယခုအခါ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ တူညီသည့္ account တစ္ခုတည္းက စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျပဳလုပ္ခံရသူ အျခားသုံးစဲြဲသူမ်ားႏွင့္အတူ block စာရင္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သုံးစြဲသူမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္း  block  ျပဳလုပ္ေနျခင္းမွ တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ account အမ်ိဳးမ်ိဳးကို block ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါေနာက္ဆုံး update သည္ လူမႈေရးကြန္ရက္အတြင္း mute ႏွင့္ block tool မ်ားတိုးခ်ဲ႕ ထည့္သြင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Twitter အင္ဂ်င္နီယာ ေရွာင္ယန္ဇန္က blog post ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သုံးစြဲသူမ်ားစြာအတြက္ ၎ feature မ်ားသည္ အသုံးဝင္ေသာ္လည္း Twitter ေပၚတြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေနေသာ သုံးစြဲသူမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔အတြက္ ပိုမုိျပည့္စုံမႈရွိေသာ tool မ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုအဆင့္ျမႇင့္တင္ထား

ေသာ block tool မ်ားသည္ သုံးစြဲသူ၏ အေတြ႕အႀကဳံ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ developer လူမႈအသုိက္အဝန္းအတြက္ အသုံးဝင္လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေရွာင္ယန္ဇန္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Ref : CNET