ေရဒါအစား တီဗြီလႈိင္းမ်ား အသုံးျပဳ၍ ေလယာဥ္မ်ား ေျခရာခံမည့္ စမ္းသပ္မႈကုိ Nats ကုမၸဏီျပဳလုပ္

_83515402_029a8739-eb9a-4a9a-b104-d8bfd4bb0745.jpg

ေလေၾကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့သည့္ Nats ကုမၸဏီႏွင့္ ၎၏စီးပြားတူမ်ားသည္ ေရဒါအသုံးျပဳျခင္းမွ ေစ်းႏႈန္းပိုမိုသက္သာသည့္ တီဗြီလိႈင္းမ်ားျဖင့္ ေလယာဥ္မ်ားကို ေျခရာခံႏိုင္ေသာ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ တီဗြီလိႈင္းမ်ားသည္ ေရဒါႏွင့္မတူညီဘဲ ေရဒီယိုလိႈင္းမ်ား၏ မတူညီေသာ အစိတ္အပုိင္းကို အသုံးျပဳၿပီး ၎လိႈင္းမ်ားမွာ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ အရာမ်ားကို ေျခရာခံႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ယခုစမ္းသပ္မႈတြင္ အထူး receiver မ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး တီဗြီလိႈင္းမ်ားသည္ အျမင့္ေပ ၁၀,၀၀၀ တြင္ပ်ံသန္းလ်က္ရွိေသာ ေလယာဥ္ေပါင္း ၃၀ ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေျခရာခံႏိုင္ေၾကာင္း  သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း စမ္းသပ္မႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎တို႔က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္သူမ်ားႏွင့္ အႀကိဳသေဘာတူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စမ္းသပ္မႈခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရန္လုိအပ္ေန ေသးေသာ္လည္း ယခုအစီအစဥ္သည္ အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ယခုစိတ္ကူးကို တိုးတက္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Nats ကုမၸဏီမွ အင္ဂ်င္နီယာ နစ္ခ္ယန္းဆိုသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုစမ္းသပ္မႈတြင္ လန္ဒန္ရွိ Crystal Palace မွအသံလႊင့္စက္႐ုံမွ တီဗြီလိႈင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့သည္။ စမ္းသပ္မႈအတြင္း အထူး receiver ၃ ခုသည္ ေလယာဥ္ကို ေျခရာခံရာမွ ျပန္ကန္ထြက္လာသည့္ လိႈင္းမ်ားကို တိုင္းတာရန္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ လိႈင္းမ်ားမွ လက္ခံရရွိေသာ မတူညီသည့္ တုိင္းတာခ်က္မ်ားကို အျခားတီဗြီလိႈင္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္တုိင္းတာခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ေနရာ ၃ ခုမွရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေလယာဥ္တည္ေနရာမ်ားကို ေကာက္ခ်က္ခ် ေပးမည္ျဖစ္သည္။

Ref: BBC