အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သံုးပတ္တာ သြားေရာက္ရမည့္ Southeast Asia Youth Leadership Program သို႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

Southeast-Asia-Leadership-Program.gif

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သံုးပတ္တာ သြားေရာက္ရမည့္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ပ႐ိုဂရမ္ Southeast Asia Youth  Leadership Program (SEAYLP) သို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ ေနာက္ဆံုး ထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Southeast Asia Youth Leadership Program (SEAYLP) သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ သံုးပတ္တာ သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္  ရည္ရြယ္ေသာ exchange ပ႐ုိဂရမ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ပ႐ိုဂရမ္ၿပီးေျမာက္ပါက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မိခင္တုိင္းျပည္လူထု အတြင္း ပေရာဂ်က္မ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္ အေနျဖင့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္ မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ လက္ရွိေက်ာင္းတက္ ေရာက္ေနေသာ အထက္တန္း (သို႔) တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လူထုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္ပါဝင္စားသူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရးစြမ္းရည္မ်ား တြင္ ေကာင္းမြန္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္ရမည့္အျပင္ ရင့္က်က္ၿပီး သေဘာထားႀကီးသူ ျဖစ္ရမည္။

အရြယ္ေရာက္ၿပီး ေသာ  ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ဆရာ (သို႔မဟုတ္) လူငယ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေသာ လူထုအေျချပဳ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ရမည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပႏုိင္ ရမည့္အျပင္ လူငယ္မ်ားအား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ ေပးရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူ ျဖစ္ရ မည္။ ပ႐ိုဂရမ္ ၿပီးဆံုး၍ အေမရိ ကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပန္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အျခားေသာ SEAYLP ပ႐ိုဂရမ္ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္အတူတူ တြဲလုပ္ရန္ ကတိခံဝန္ခ်က္ ေပးႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။ ေလွ်ာက္ထားသူ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားစလံုး အတြက္ ေထာက္ခံေပးမည့္ သူတစ္ဦးလည္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ပ႐ိုဂရမ္တြင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ ေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ား၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေပးေသာ Session မ်ား၊ အဖြဲ႕လိုက္ လုပ္ ေဆာင္ရမည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား သင္႐ိုးျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အေမ ရိကန္ႏုိင္ငံသား မိသားစုဝင္မ်ား၏  အိမ္တြင္ Homestays ေနထုိင္ရ မည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္ မည္ ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ http://burma.usembassy.gov/asia-youth.html တြင္ ေလ့လာႏုိင္ၿပီး အေမရိကန္ သံ႐ံုး ဖုန္း-၅၃၆၅၀၉၊ ၅၀၅၁၁၃ လိုင္းခြဲ ၄၃၆၉ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္သည္။