ျမန္ႏႈန္းျမင့္ data ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ရန္ Apple ဖန္တီးေန

2102-CT_3.jpg

Apple  သည္  iTunes  content ႏွင့္အျခား အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပုံမွန္ေပးၿပီး thirdparty ကြန္ရက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအေပၚ မွီခိုမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကိုယ္ပုိင္ျမန္ႏႈန္းျမင့္ data ကြန္ရက္တစ္ခု ဖန္တီးေနဖြယ္ရွိသည္။

သို႔မွသာ Apple သည္ ကိုယ္ပုိင္ data ကြန္ရက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ cloud မွတစ္ဆင့္ သုံးစြဲသူမ်ားသုိ႔ ေတးဂီတ၊ ဗြီဒီယိုမ်ားႏွင့္ အျခားေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ေပးပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ အနည္းငယ္က Apple သည္ အမည္မေဖာ္ျပေသာ ၿမိဳ႕မ်ားရွိ အေမရိကန္ အခ်က္အလက္ စင္တာႀကီး ၄ ခုႏွင့္ အင္တာနက္ hub မ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ကြန္ရက္ပုိက္မ်ား သို႔မဟုတ္ cable မ်ားကို ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္လုိေၾကာင္း Bloomberg က ၎အစီအစဥ္ကို သိရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Apple ၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကုိယ္ပုိင္ကြန္ရက္ မွတစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ စီးဆင္းေစလိုၿပီး အျခားကုမၸဏီမ်ားမွ ကြန္ရက္ capacity မ်ား ငွားရမ္းရာမွ က်သင့္မည့္ ေစ်းႏႈန္းကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Apple သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ကိုယ္ပုိင္ ဖိုင္မ်ားကို sync ျပဳလုပ္ျခင္း၊ iCloud ကိုအသုံးျပဳ၍  ဖိုင္မ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ iTunes content မ်ားကို download ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကြန္ရက္ data မ်ားစြာ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ Apple သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ တနလာၤေန႔က Worldwide Developers Conference တြင္ ကိုယ္ပိုင္ streaming ေတးဂီတ ဝန္ေဆာင္မႈကို မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကြန္ရက္ရွိ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ လႊဲေျပာင္းမႈကို ေထာက္ပံ့ရန္ တာဝန္ရွိလာသည္။ ထို႔အျပင္ Apple သည္ အြန္လိုင္း တီဗြီဝန္ေဆာင္မႈ ျဖန္႔ခ်ိလိုေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပေနၾကသည္။ ထုိသု႔ိ အခ်က္အလက္ အသုံးျပဳမႈ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် Apple အေနျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ မေတြ႕ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ပုိင္ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္လိုျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

Ref : CNET