ေရႊပါရမီတကၠသိုလ္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္

ေရႊပါရမီေတာရဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိကဦးေဆာင္ေသာ ေရႊပါရမီပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္၏ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ တကၠသိုလ္ပညာသင္ဆုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြတြင္ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္၍ ေဆးတကၠသိုလ္၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးနည္းပညာ တကၠသိုလ္၊ ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီးနည္းပညာ တကၠသိုလ္၊ ျမန္မာႏိုင္ ငံေရေၾကာင္း ပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ပညာေရးတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္သင္ၾကားရန္ အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ လိုင္စင္ဓာတ္ပုံ ၃ ပံု၊ မိသားစုဓာတ္ပံုႏွင့္ ေနအိမ္ဓာတ္ပံု၊ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံု၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အမွတ္စာရင္းမိတၱဴ၊ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္မိတၱဴ၊ မိဘအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဝင္ေငြ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပညာေရး (ဥပမာ- ေက်ာင္းသားျဖစ္ပါက တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနသည့္ အတန္း၊ တကၠသိုလ္အျပည့္အစံု) မိမိကိုယ္တိုင္၊ မိဘ၊ အျခားယံုၾကည္ထိုက္သူတစ္ဦး စုစုေပါင္းသံုးဦးတ႔ို၏ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားရျခင္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ (ကိုယ္တိုင္လက္ေရး အသီး သီးျဖင့္)၊ ေက်ာင္း စာျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား (အေထာက္အထားမိတၱဴျဖင့္၊ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ (ကိုယ္တိုင္လက္ေရးျဖင့္) ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက၏ စာအုပ္ကို ဖတ္္ဖူးပါက မည့္သည္စာအုပ္ကို မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အႏွစ္သက္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ခံစားခ်က္(ကိုယ္တိုင္လက္ေရး) ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလ်ွာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲမွ အလိုအပ္ဆံုးသူမ်ားကို လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းတုိ႔ျဖင့္ စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အခမ္းအနား က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရႊပါရမီပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ အမွတ္ ၆၁၊ ေျမညီထပ္၊ စဥ့္အိုးတန္းလမ္း၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔၍ ေလ်ွာက္ထားရ မည္ျဖစ္သည္။