ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕) တြင္ GSM ေရဒီယိုစခန္း (၉၉) ခုထပ္မံ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထား

1.jpg

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕) တြင္ GSM ေရဒီယိုစခန္း (၉၉) ခု ထပ္မံ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

Telenor Myanmar မွ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ငွက္ေခ်ဝင္းရပ္ကြက္တြင္ တာဝါတိုင္တစ္တိုင္၊ က်ိဳက္လွရပ္ကြက္တြင္ တာဝါတိုင္တစ္တိုင္ တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထပ္မံ၍ အျပင္ကန္ေတာ္ရပ္တြင္ တာဝါတိုင္တစ္တုိင္၊ ေကြးႀကီး အုပ္စုဖိုး စိန္နာစုေက်းရြာတြင္ တာဝါတိုင္တစ္တိုင္ႏွင့္ ေညာင္ကန္ေက်းရြာတြင္ တာဝါတိုင္တစ္တိုင္ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးဝင္းသန္းကေျပာသည္။ Ooredoo Myanmar မွလည္း ေဝါၿမိဳ႕နယ္ေအာင္ခ်မ္းသာ ရပ္ကြက္တြင္ တာဝါတိုင္တစ္တိုင္၊ ဧကရာဇ္ေက်းရြာတြင္ တာ၀ါတိုင္တစ္တိုင္၊

အဗ်ာငွက္ေခ်ဝင္းေက်းရြာတြင္ တာဝါတိုင္တစ္တိုင္ႏွင့္ ဆီးျဖဴကုန္းအုပ္စုတြင္ တာဝါတိုင္တစ္တိုင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးကဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္  (၁၂)  ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၆၂) ရက္ေန႔က်င္းပရာတြင္ အထက္ပါ အတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  ေက်း လက္ေဒသ အထိမိုဘိုင္း တယ္လီဖုန္းကြန္ရက္ လႊမ္းၿခံဳ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ဟုသိရသည္။ ေ၀ါၿမိဳ႕ေပၚတြင္ GSM တာ၀ါတိုင္တစ္တိုင္သာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနၿပီး ေညာင္ခါးရွည္ေက်းရြာတြင္ တာဝါတိုင္ တည္ေဆာက္ၿပီးေသာ္လည္း စက္မ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ ဆက္သြယ္မရသည့္ အခက္အခဲႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ယင္းအခက္အခဲကိုမည္သို႔ေျဖရွင္းေပးမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း

ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းဆက္ သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈအပါအဝင္ အျခား ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာ္ပေရတာသံုးခုက ဝန္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္ရွိၿပီး ယင္း တို႔မွာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ Ooredoo၊ Telenor တို႔ျဖစ္ သည္။ ထပ္မံ၍ Royal ရတနာပံု အမည္ရွိ ေအာ္ပေရတာတစ္ခု ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါေအာ္ပေရတာ ေလးခုအေနျဖင့္ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။