ဖုန္ႏွင့္ ေရစုပ္စက္

dust.jpg

အိမ္ခန္း၊ ႐ံုးခန္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရာ၌ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ဂ်ာမနီအမွတ္တံဆိပ္ Karcher ဖုန္စုပ္စက္ ျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ ဖုန္မႈန္႔ႏွင့္ ေရစိုစြတ္ေနေသာ အညစ္အေၾကး ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို အလြယ္တကူ စုပ္ယူသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည္။ ေကြးေခါက္သည့္ ဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ ဖုန္စုပ္လက္ကိုင္ပိုုက္ျဖင့္ အလြယ္တကူ ေရြ႕လ်ားသြားႏိုင္ၿပီး ဖုန္မႈန္႔ပါဝင္ေသာ ေလႏွင့္ ေလေကာင္းေလသန္႔မ်ားကို ခြဲျခားသန္႔စင္ေပးႏိုင္မည့္ Filter လည္း ပါရွိသည္။ တန္ဖိုးမွာ  ၁၈၇,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း – ၀၉၉ ၇၇၂၂ ၅၆၆၈  ႏွင့္ ၀၉ ၉၇၇ ၂၂ ၅၆၇၀ ၌ ဆက္သြယ္စုံစမ္း ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။