ေရေႏြးေငြ႕သံုး သန္႔ရွင္းေရးစက္

-------------------------------.jpg

ေရခ်ိ ဳးခန္း၊ ေရေဘစင္မ်ားရွိ  သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္ မလြယ္ကူေသာ၊ အလြန္ညစ္ေပေနေသာ ေခ်းမ်ားကို သန္႔ရွင္းႏိုင္မည့္ Karcher အမွတ္တံဆိပ္ SC 1.020 C ေမာ္ဒယ္ ေရေႏြးေငြ႕သံုးသန္႔ရွင္းေရးစက္တစ္မ်ိ ဳး ျဖစ္သည္။ မီးဖိုခန္းရွိ ဆီညစ္ေပေနေသာ ေနရာမ်ားကို ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ ဖ်န္းပက္ကာ အလြယ္တကူ ပြတ္တိုက္သန္႔စင္္ႏိုင္သည့္အတြက္ မျမင္ႏိုင္သည့္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ားကို သန္႔စင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳရာတြင္လည္း သန္႔ရွင္းေရးစက္၏ ေရျဖည့္ကန္အတြင္းတြင္ သာမာန္ေရေအးကိုသာ ထည့္သြင္းႏိုင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးပလပ္ေပါက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ခန္းအတြင္းရွိ မွန္နံရံမ်ားကို ပြတ္တိုက္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၂၃၁,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း – ၀၉၉၇၇၂၂၅၆၆၈ ႏွင့္ ၀၉ ၉၇၇၂၂  ၅၆၇၀ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။