The right to be forgotten

The right to be forgotten ဆိုသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ကို အင္တာနက္ေပၚမွ ဖယ္ရွားရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အယူအဆ သေဘာတရားျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စပိန္ႏိုင္ငံမွ လူတစ္ေယာက္သည္ ၎ေဒဝါလီခံရသည့္ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းေဆာင္းပါးေဟာင္းတစ္ခုကို ေဖာ္ျပသည့္ link အား ဖယ္ရွားေပးရန္ Google ထံ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး
သက္တမ္းလြန္ အခ်က္အလက္ကို အြန္လိုင္းတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေနျခင္းသည္ သဘာဝက်ျခင္း မရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဥေရာပတရားေရးဌာနကလည္း search engine မ်ားသည္ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ search query မ်ားရိွ ဆက္စပ္မႈ မရိွေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္တမ္းလြန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒေၾကာင့္ ဥေရာပတြင္ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ ထိမ္ခ်န္ထားသည့္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားသာ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎ဥပေဒေၾကာင့္ link မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ request ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို Google က ရရိွခဲ့သည္။

The right to be forgotten သည္ personal privacy ကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာေၾကာင့္ ဝက္ဘ္၏ သဘာဝတရားႏွင့္ အခ်က္အလက္ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းမႈတို႔ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္သည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဝက္ဘ္ေပၚမွ အခ်က္အလက္ ဖယ္ရွားရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ အဆိုပါ အခ်က္အလက္ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားေၾကာင့္ သေဘာထား ကြဲလြဲႏိုင္သည္။

လက္ရိွတြင္ General Data Protection Regulation ဥပေဒကို ဥေရာပသမဂၢတြင္သာ အသံုးျပဳလ်က္ရိွေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ အေမရိကန္တြင္လည္း အလားတူ ဥပေဒမ်ိဳး သတ္မွတ္ရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။