ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) တြင္ မုိဘိုင္း တိုးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန

DSCF4630.jpg

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) တြင္ မိုဘိုင္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၅၉ ရက္ေျမာက္ေန႔က်င္းပရာမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မိုဘိုင္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း (1+3) စီမံကိန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေက်းသီး၊ မိုင္းေနာင္၊ ဟိုမိန္း၊ မိုင္းပြန္၊ ေမာက္မယ္၊ မိုင္းပန္၊ ပင္းတယ၊ ေနာင္ကား၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ က်ိဳင္းေတာင္းၿမိဳ႕အပါအဝင္ ေရဒီယိုစခန္းဆယ္ခု တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခခံလုပ္ငန္း မ်ားအားလံုး ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ စခန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ စက္တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ KSGM ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေနေသာ Phase (1) ႏွင့္ (2) စီမံကိန္းအရ တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ က်ိဳင္းေတာင္၊ မိုင္းေနာင္၊ မိုင္းပြန္၊ ပင္းတယ၊ ေနာင္ကား ေရဒီယို စခန္းမ်ားတြင္ စက္ဆပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းသန္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။

ယင္းအျပင္ လက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ Telenor Myanmar က တာဝါတိုင္ ၅ တိုင္ႏွင့္ Ooredoo Myanmar က တာဝါတိုင္ ၂ တိုင္ကို တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳင္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ဆက္သြယ္ေရး မိုဘိုင္းဖုန္း အျမန္ဆံုးတပ္ဆင္ေပးရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းကိုေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျဖၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။