ျပည္ပခရီးသြားစဥ္ MPT မိုဘိုင္း အသံုးျပဳျခင္း အတြက္ သီးသန္႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုေတာ့

IMG_1618.jpg

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဖုန္းမ်ားကို ျပည္ပသို႔ သယ္ေဆာင္အသံုးျပဳခြင့္ (Roaming) အတြက္ သီးသန္႔ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါ မလိုေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပခရီးထြက္ပါက မိမိလက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာဖုန္းကို ဆက္လက္သံုးစြဲႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို GSM ႏွင့္ WCDMA ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း၊ စာတိုေပးပို႔ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သြားေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံအေပၚမူတည္၍ တစ္မိနစ္ အတြက္ ေကာက္ ခံေသာႏႈန္းထား ကြာျခားမည္ျဖစ္သည္။ International Roaming Outbound သြားေရာက္ သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ ၃၅ ႏိုင္ငံ၊ ေအာ္ပေရတာစုစုေပါင္း ၃၇ ခုရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယား အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္သကဲ့သို႔ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ႐ုရွား၊ အီဂ်စ္ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ဖုန္းမ်ားအား International Outbound Roaming ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ယခင္က သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ အခမဲ့ ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္သံုး မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ မိမိသံုးစြဲမည့္ အေျခအေနအရ က်သင့္မည့္ ဘီလ္ပမာဏကို ခန္႔မွန္းကာ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ International Outbound Roaming ဖြင့္ရန္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ႐ံုးခ်ဳပ္ အေျခစိုက္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစခန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဘီလ္စနစ္သံုး မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအတြက္မူ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး တို႔ရွိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေငြလက္ခံေကာင္တာမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မန္ေနဂ်ာ႐ံုး၊ ေငြစာရင္းဌာနမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႀကိဳတင္ေငြေပးသြင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔လာေရာက္ၿပီး Inbound စနစ္ အသံုးျပဳလိုပါကလည္း ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ကာ MPT GSM, MPT, MM900 စသည့္ ကြန္ရက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုခု ကို ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယူေဆာင္လာေသာ ဖုန္း၏ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာကုမၸဏီမွ က်သင့္ေငြကို ေကာက္ခံ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။