in-app purchase (IAP)

In-app purchase (IAP) ဆိုသည္မွာ စမတ္ဖုန္း သို႔မဟုတ္ အျခား မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္တစ္ခုေပၚတြင္ မိုဘိုင္း application တစ္ခုအတြင္းမွ တစ္စံုတစ္ခုကို ဝယ္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဆာ့ဖ္ဝဲ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ app မ်ားအတြင္းမွ item မ်ားကို ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ဂိမ္းမ်ားတြင္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္သလို၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ဂိမ္းအတြင္းသံုးစြဲသည့္ ေငြေၾကးအတြက္ တကယ့္ပိုက္ဆံမ်ားကို သံုးစြဲၾကသည္။

App မ်ားမွ ေရာင္းခ်သည့္ item မ်ားကို အခမဲ့ ရရိွႏိုင္သလို သက္သာသည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္လည္း ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ In-app purchase မ်ားကို အခမဲ့ရယူႏိုင္သည့္ အေျခခံ ေဆာ့ဖ္ဝဲတြင္ အပိုေဆာင္း feature မ်ားအတြက္ အခေၾကးေပးရမည့္ freemium ဂိမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

In-app purchase သည္ ထုတ္ကုန္ေပၚတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ သံုးစြဲသူ၏ ေငြေပးေခ်မႈ အခ်က္အလက္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။

႐ုပ္ရွင္မင္းသား ဂ်က္ဘလက္သည္ ၎မိုဘိုင္းေဘလ္တြင္ in-app purchase အတြက္ ေဒၚလာ ၃,၀၀၀ ေကာက္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမိေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္သည္ ၎၏ အငယ္ဆံုးသားျဖစ္သူက တစ္ရက္တည္းတြင္ ဂိမ္းတစ္ခုမွ ဒီဂ်စ္တယ္စိန္ အမ်ားအျပားကို ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘလက္၏ service provider က အဆိုပါ ေငြပမာဏကို ျပန္အမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားရန္အတြက္ သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ in-app purchase အတြက္ account ကို ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရန္ လိုအပ္သည္။