ေမာ္ေတာ္ကားနည္းပညာဒီပလိုမာ သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

Glory-1.jpg
Glory-2.jpg
3.jpg
Glory-4.jpg

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Okayama Institute of Science and Technology ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ GLORY Career Training Centre တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္အရ ေမာ္ေတာ္ကားနည္းပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ GLORY ေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သင္တန္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ Third Class Automotive Mechanics သင္႐ိုးညြန္းတမ္းအတိုင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလအေနျဖင့္ ၁ ႏွစ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာဆရာႏွင့္ ဂ်ပန္ဆရာတို႔မွ ပူးေပါင္းသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္းေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။