(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပမည့္ Hitachi Young Leaders Initiative သို႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားျပဳ ေကá

11417799_10204519662252654_4930902301960889251_o.jpg

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ က်င္းပမည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ Hitachi Young Leaders Initiative တက္ေရာက္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသူေလး ဦးကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း Hitachi Asia Ltd. မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပမည့္ HYLI ၏ အဓိကအေၾကာင္းအရာမွာ “အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈစနစ္ ပံုစံ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ အာဆီယံ၏ သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္” ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ား၏ လက္ရွိၿမိဳ႕ျပလူေနမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈဆိုင္ရာ လွ်ပ္တစ္ျပက္ အေျခအေနမ်ား၊ လူထုအေျချပဳႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပ်က္စီးမႈမရွိေစေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဆိုင္ရာ ေယဘုယ်ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ေဝမွ်ျခင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈကိုပံုေဖာ္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္မႈျဖင့္ လူေနမႈ ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအရာခြဲသံုးခုေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ပန္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း (MAJA) မွ တာဝန္ ရွိသူမ်ား က ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ရန္ အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ ပိုးႏုေဌး (ေဆးတကၠသိုလ္ ၂)၊ နန္းခမ္းမိုဝင္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)၊ စႏၵီဖုန္းႏိုင္(ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္)၊ ဝင့္ထက္ထက္ဟန္ (ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္) တို႔ ျဖစ္သည္။

“Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သူ ၅၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဆို ပါ ေလွ်ာက္လႊာတင္သူေတြကို အာဆီယံနဲ႔ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို Essay ေရး ခိုင္းပါတယ္။ Essay ေရးထားသူေတြထဲကမွ ၂၅ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ၂၅ ဦးကို အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္မွာေတာ့ HYLI တက္ေရာက္ရမယ့္ ေက်ာင္းသားေလး ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဂ်ပန္ျပန္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေဟာင္းအသင္း (MAJA) မွ ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒၚစီစီရွိန္က ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းရွိသူ၊ ပညာေရးတြင္ ထူးခြ်န္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရးျပင္ပတြင္ ထူးခြ်န္မွတ္တမ္း ရရွိထားသူမ်ား၊ ေဒသ ဆိုင္ရာႏွင့္ ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား၌ အထူးစိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာ၊ စကားကို ကြ်မ္းကြ်မ္း က်င္က်င္ ေျပာဆိုႏိုင္သူမ်ားစသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) ကုိ ႏုိင္ငံေပါင္း ေျခာက္ႏိုင္ငံ (အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္) နဲ႔ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာစတင္ခဲ့ပါတယ္။ ပ႐ိုဂရမ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ၾကား သိရတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြက (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ HYLI မွာ ဗီယက္နမ္ကို စတင္ပါဝင္ေစဖို႔အတြက္ HITACHI ကို အားေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ HYLI မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြကိုပါ ခ်ဲ႕ထြင္ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္” ဟု HITACHI Asia Ltd. (ျမန္မာ) ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Mr.Tsunehiro Takahashi က ေျပာသည္။