ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္းႏွင့္ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

MSI-1.jpg
MSI-2.jpg
MSI-3.jpg
MSI-4.jpg

MSI ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမွ ႀကီးမွဴ းက်င္းပေသာ ႏိုင္ငံတကာ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္းႏွင့္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိေတာ့ ဇြန္လ ၅ ရက္က ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။